PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Sektory » Infrastruktura

Infrastruktura

Sieć ciepłownicza Żyrardów

Zajmujemy się:

 • usługami środowiskowymi
 • rewitalizacją stref postindustrialnych,
 • sieciami szerokopasmowymi
 • miejskimi sieciami ciepłowniczymi.

Infrastruktura w mieście na obszarze wysoko zurbanizowanym

Inwestycje w infrastrukturze miejskiej prowadzone na wielką skalę wiążą się z opracowaniem wielobranżowych dokumentacji projektowych w trudnym, gęsto zurbanizowanym terenie.

W Polsce przykładem na znajomość tego rodzaju zagadnień są projekty:

 • przebudowy największych przewodów c.o., kanalizacyjnych i wodociągowych w Warszawie - kolidujących z trasami nowobudowanych mostów w stolicy (magistrale wodociągowe DN600, kolektory ogólnospławne1.8x2.25m, magistrale c.o. 2x Ø 813/1000),
 • "Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardów”,
 • „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
 • „Zakład Chlorowania w Warszawie – modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej”,  
 • „Inżynier Nadzoru Inwestorskiego” w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardów”, 
 • „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”, 
 • "Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego", 
 • "Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II", 
 • "Centrum Kulturalno-Edukacyjne - I etap - Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki", 
 • „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice”, 
 • Zadanie Inżyniera Kontraktu obejmowało m.in. nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie rozwoju miast obejmującymi: modernizację czterech budynków (o kubaturze ok. 80 000 m3 i powierzchni użytkowej ok. 21 000 m2) zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice" oraz rekultywację terenów (ok. 6 ha) wraz z budową dróg wewnętrznych i sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  
 • Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i in.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku handlowo-usługowego dla Leroy Merlin w Wołominie / 2017
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie / 2017 - 2019
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy / 2017 - 2020
 4. POMOC TECHNICZNA + INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EŁk II / 2017 - 2022
 5. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew z robotami na odc. Warszawa Rembertów oraz prace na linii E75 na odcinku Czyżew -Białystok / 2017 - 2023
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze / 2017 - 2022
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II / 2017 - 2020
 9. INŻYNIER KONTRAKTU:„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II / 2017 - 2019
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego / 2017
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew / 2017 - 2019
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budynek mieszkalny Rajska 3 w Krakowie / 2017 - 2018
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budowa dwóch apartamentowców przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku / 2017 - 2018
 14. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach / 2017 - 2018
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Wartostrada – poznański ciąg pieszo-rowerowy / 2016 - 2017
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych dla Volkswagen-Poznań – Z1 / 2016 - 2017
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew-Swarzędz / 2016 - 2023
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap / 2016 - 2022
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu / 2016 - 2018
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Parking PARK&RIDE w Poznaniu / 2016 - 2017
 22. PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa): budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” / 2016 - 2017
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji uzdatniania wody w Piasecznie / 2016
 24. PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów / 2016
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą w Ostaszewie k. Łysomic / 2016
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim / 2016 - 2019
 27. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad projektowaniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji, modernizacja budynków przy ul. Siedleckiej 25 i Siedleckiej 29 w Warszawie / 2016 - 2018
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) / 2016 - 2018
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sowia Góra - Międzychód / 2016 - 2018
 30. PROJEKTOWANIE: Odwodnienie ul. Koszalińskiej w Poznaniu / 2016 - 2017
 31. PROJEKTOWANIE: Torowiska tramwajowe w Szczecinie / 2016 - 2023
 32. PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy w Gorzowie Wlkp. / 2016 -2017
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa pochylni ruchomych Dworca Centralnego w Warszawie / 2016 - 2017
 34. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach / 2016 - 2017
 35. PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec dla Volkswagen Polska Sp. z o.o. / 2016 - 2017
 37. PROJEKTOWANIE: Stacja trafo DC-1 na Dworcu Centralnym w Warszawie / 2016
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom / 2016 - 2027
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 / 2016 - 2019
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz / 2016 - 2017
 41. PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017
 42. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Markowskiej w Warszawie / 2016 - 2018
 43. POMOC TECHNICZNA: Dokumentacja dla realizacji programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru / 2016
 44. POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice / 2016
 45. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odc. od ul. Silniki do pętli autobusowej Sypniewo / 2016
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0” odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w Warszawie / 2016 - 2017
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej i Mirtowej w warszawskim Wawrze / 2016
 48. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Baranowie / 2016
 49. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont kanalizacji w Radlinie / 2016
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sklepu Leroy Merlin w centrum handlowym Posnania w Poznaniu / 2016
 51. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku mieszkalnego z garażami - "Cichy zaułek" w Łodzi / 2016
 52. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy / 2016
 53. PROJEKTOWANIE: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania / 2016 - 2020
 54. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom - Potworów - etap 2 od km 16+375 (istniejący obiekt mostowy) do km 17+775 / 2015 - 2016
 55. INŻYNIER KONTRAKTU: Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – most na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w km 110,586 / 2015 - 2016
 56. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie / 2015 - 2017
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa centrum logistycznego RABEN w Gniewomierzu k. Legnicy / 2015 - 2016
 58. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie / 2015 - 2016
 59. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu / 2015 - 2022
 60. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni biurowej w Swadzimiu / 2015 - 2016
 61. INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM ENEA w Poznaniu / 2015 - 2016
 62. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków / 2016 - 2018
 63. INŻYNIER KONTRAKTU: Projektowanie i budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka (dwa zadania) / 2015 - 2022
 64. PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe / 2015 - 2017
 65. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica / 2015 - 2017
 66. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego / 2015 - 2017
 67. PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018
 68. PROJEKTOWANIE: Pompownia ścieków i kanalizacja ściekowa - Warszawa, dzielnica Białołęka / 2015
 69. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2015
 70. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II / 2015
 71. INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria Dzierżoniów – etap I / 2015
 72. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Promienista – Palacza wraz z remontem odcinków ulic w Poznaniu / 2015
 73. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ogólnospławnej i przebudowa stacji pomp kanałowich "Powiśle" - Warszawa / 2015 - 2018
 74. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” w Warszawie / 2015 - 2018
 75. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I i II / 2015 - 2018
 76. PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna dla Gminy Serock / 2105
 77. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III / 2015 - 2019
 78. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik / 2015
 79. PROJEKTOWANIE: Droga rowerowa w Poznaniu / 2015
 80. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu / 2015 - 2016
 81. INŻYNIER KONTRAKTU: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2015
 82. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki / 2015 - 2019
 83. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska - Sochaczew / 2015 - 2016
 84. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – kontrakt 1 / 2015
 85. INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 / 2015 -2022
 86. PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości - Jabłonna / 2014 - 2015
 87. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym WYBOROWA w Zielonej Górze / 2014 - 2015
 88. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Alejki A (etap „G” Rowelove Rataje) wraz z oświetleniem w parku Rataje w Poznaniu / 2014
 89. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklany (zadanie od 1 do 6) / 2014 - 2015
 90. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej / 2014 - 2017
 91. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina / 2014 - 2018
 92. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa kanalizacji dla miejscowości Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Stary Kobylnik i Siemiradz / 2014 - 2015
 93. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych CERRAD na terenie SSE Starachowice / 2014 - 2015
 94. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze miasta i gminy Wołomin / 2014 - 2015
 95. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I / 2014 - 2015
 96. INŻYNIER KONTRAKTU: Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów / 2014 - 2021
 97. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol / 2014 - 2015
 98. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego / 2009 - 2011
 99. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II / 2009 - 2013
 100. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57 do km 60 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórką starego mostu / 2009 - 2016
 101. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku od 131,1 do km 184,8 (obszar LCS Działdowo) / 2009 - 2011
 102. INŻYNIER KONTRAKTU: Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej w Warszawie / 2009 - 2011
 103. POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II / 2009
 104. INŻYNIER KONTRAKTU: Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej w Warszawie / 2009 - 2011
 105. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 / 2009 - 2011
 106. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 od km 35+888 do około 42+900 / 2009 - 2013
 107. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 / 2009 - 2012
 108. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk / 2009 - 2014
 109. POMOC TECHNICZNA: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice / 2009 - 2013
 110. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach / 2009 - 2012
 111. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie / 2009 - 2012
 112. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012
 113. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej w Łazach / 2009 - 2013
 114. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu / 2010 - 2011
 115. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia / 2010 - 2013
 116. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib" / 2012 - 2013
 117. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec / 2010 - 2011
 118. POMOC TECHNICZNA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno / 2010 - 2011
 119. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu / 2010 - 2013
 120. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec / 2009 - 2011
 121. POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I / 2010-2013
 122. INŻYNIER KONTRAKTU: Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków / 2010 - 2013
 123. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie / 2010 - 2011
 124. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek na odcinku Miłomłyn – Olsztynek / 2010 - 2015
 125. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka / 2010 - 2012
 126. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka II / 2012 - 2013
 127. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012
 128. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki / 2010 - 2013
 129. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2010 - 2014
 130. INŻYNIER KONTRAKTU: Rembertów – kanały ściekowe / 2010 - 2012
 131. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku / 2010 - 2014
 132. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa / 2010 - 2014
 133. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie / 2014
 134. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) / 2010 - 2012
 135. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej / 2010 - 2015
 136. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie / 2010 - 2014
 137. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice / 2013
 138. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice / 2010 - 2014
 139. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I / 2011 - 2014
 140. POMOC TECHNICZNA: Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2014 - 2015
 141. POMOC TECHNICZNA: Korekta do studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2015 - 2016
 142. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie, Etap I / 2014 - 2016
 143. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / 2014
 144. PROJEKTOWANIE: Sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przyłączami we wsiach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Sękocin Las, Laszczki, Podolszyn Nowy, Rybie, Falenty, Falenty Nowe, Nowe Grocholice, Raszyn, na terenie Gminy Raszyn / 2014 - 2015
 145. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z Aglomeracją Poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – etap IA/ 2014 - 2018
 146. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku / 2014 - 2016
 147. INŻYNIER KONTRAKTU: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37 w Myślenicach / 2014 - 2015
 148. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminala kontenerowego CLIP w Jasinie k. Poznania / 2014 - 2015
 149. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego CLIP w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II / 2015 - 2016
 150. PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014
 151. PROJEKTOWANIE: Budowa przewodów wodociągowych pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie dzielnica Wilanów – 10 części / 2014 - 2015
 152. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie k. Mszczonowa / 2014 - 2015
 153. PROJEKTOWANIE: Budowa Trasy Średnicowej północnej w Toruniu na odcinku od Trasy Mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej / 2014 - 2015
 154. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2014 - 2015
 155. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie / 20014 - 2015
 156. inżynier kontraktu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie / 2014
 157. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim / 2014 - 2015
 158. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I (cały kraj) / 2014 - 2016
 159. PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014
 160. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2013 - 2017
 161. INŻYNIER KONTRAKTU: System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański / 2013 - 2017
 162. INŻYNIER KONTRAKTU: Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2 – Etap II - Warszawa / 2013 - 2014
 163. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” / 2013 - 2016
 164. PROJEKTOWANIE: Budowa zadaszenia poletek osadowych wraz z ich remontem na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2013 - 2014
 165. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu kolektora bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy trasie Mostu Północnego / 2013 - 2015
 166. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” / 2013 - 2015
 167. INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II / 2013 - 2015
 168. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia / 2013 - 2015
 169. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza II / 2013
 170. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2013 - 2014
 171. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ic" / 2014 - 2015
 172. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami” w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Nowogrodziec – etap Ia: / 2013 - 2014
 173. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II / 2013 - 2016
 174. INŻYNIER KONTRAKTU: Przygotowanie i kompleksowa realizacja wybranych Zadań Inwestycyjnych wskazanych w planie inwestycyjnym Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. na lata 2007 - 2015 / 2013 - 2023
 175. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA oraz Budowa kompletnego systemu AWOS - MPL Kraków-Balice / 2014
 176. INŻYNIER KONTRAKTU: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (3 zadania) / 2015 - 2017
 177. POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013
 178. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji we wsi Łbiska, Gmina Piaseczno / 2013 - 2014
 179. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci wodociągowej w Dęblinie / 2013 - 2014
 180. INŻYNIER KONTRAKTU: Pełnienie pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla kontraktu nr 4: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach / 2013 - 2015
 181. INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2012 - 2015
 182. INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015
 183. INŻYNIER KONTRAKTU: System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie / 2012 - 2015
 184. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części Miasta Głogów / 2012 - 2014
 185. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I / 2012 - 2015
 186. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej oraz Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap II / 2012 - 2013
 187. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego / 2012 - 2013
 188. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Zielonki / 2012 - 2014
 189. INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka / 2012 - 2014
 190. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury wodno–ściekowej na terenie Gminy Opoczno / 2012 - 2014
 191. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015
 192. INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II / 2015
 193. INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II / 2012 - 2016
 194. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Bobrowiec, gm. Piaseczno / 2012 - 2013
 195. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem / 2012 - 2013
 196. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia - Sochaczew / 2012 - 2013
 197. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2012 - 2013
 198. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I / 2012
 199. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I / 2011 - 2015
 200. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko - część północna i Chodaków w Sochaczewie / 2011 - 2013
 201. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki / 2011 - 2015
 202. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK w Warszawie / 2011 - 2015
Zobacz zdjęcia
Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna Szerokopasmowe świętokrzyskie Szerokopasmowe świętokrzyskie