PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Infrastruktura

Infrastruktura

Sieć ciepłownicza Żyrardów

Zajmujemy się:

 • usługami środowiskowymi
 • rewitalizacją stref postindustrialnych,
 • sieciami szerokopasmowymi
 • miejskimi sieciami ciepłowniczymi.

Infrastruktura w mieście na obszarze wysoko zurbanizowanym

Inwestycje w infrastrukturze miejskiej prowadzone na wielką skalę wiążą się z opracowaniem wielobranżowych dokumentacji projektowych w trudnym, gęsto zurbanizowanym terenie.

W Polsce przykładem na znajomość tego rodzaju zagadnień są projekty:

 • przebudowy największych przewodów c.o., kanalizacyjnych i wodociągowych w Warszawie - kolidujących z trasami nowobudowanych mostów w stolicy (magistrale wodociągowe DN600, kolektory ogólnospławne1.8x2.25m, magistrale c.o. 2x Ø 813/1000),
 • "Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardów”,
 • „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
 • „Zakład Chlorowania w Warszawie – modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej”,  
 • „Inżynier Nadzoru Inwestorskiego” w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardów”, 
 • „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”, 
 • "Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego", 
 • "Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II", 
 • "Centrum Kulturalno-Edukacyjne - I etap - Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki", 
 • „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice”, 
 • Zadanie Inżyniera Kontraktu obejmowało m.in. nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie rozwoju miast obejmującymi: modernizację czterech budynków (o kubaturze ok. 80 000 m3 i powierzchni użytkowej ok. 21 000 m2) zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice" oraz rekultywację terenów (ok. 6 ha) wraz z budową dróg wewnętrznych i sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  
 • Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i in.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno / 2018
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych w ciągu Promenady w Międzyzdrojach / 2018
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku gastronomicznego na terenie oddziału POSiR Golęcin w Poznaniu / 2018
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą / 2018 - 2022
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa / 2018
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą / 2018
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych na Promenadzie w Międzyzdrojach / 2018 - 2020
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka / 2018 - 2021
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie / 2018 - 2026
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kołodziejewie / 2018 - 2025
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kobylnicy / 2018 - 2025
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Złotnikach Kujawskich / 2018 - 2026
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Trzemesznie / 2018 - 2026
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Pobiedziskach / 2018 - 2025
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec / 2018 - 2021
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika” / 2018
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury z funkcją Centrum Demonstracyjnego (fab labs / living labs) w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym / 2018 - 2020
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) oraz od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) / 2018
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze – Puławy / 2018 - 2020
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów wraz z zagospodarowaniem terenu / 2018
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów w Kielcach / 2018
 22. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa "Galerii Kupieckiej" w Otwocku / 2018 - 2019
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II / 2018 - 2019
 24. POMOC TECHNICZNA: Analiza techniczna trasy tramwajowej do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 w Poznaniu / 2018
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego w Poznaniu / 2018 - 2023
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice / 2018 - 2021
 27. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów / 2018 - 2019
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka Ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra / 2018 - 2024
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny / 2018 - 2024
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Hali Lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu / 2018 - 2019
 31. INŻYNIER KONTRAKTU: Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze / 2018 - 2020
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu / 2018 - 2025
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont Autostrady A2 na odc. od km 272+00 do km 282+300 dług. 2 x 10,3 km (2 jezdnie) / 2018
 35. INŻYNIER KONTRAKTU: RoweLove Rataje - trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu / 2018
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Terminal Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową / 2018 - 2022
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego na dz. ew. nr 6/30 i 6/37 w Parzniewie, gm. Brwinów / 2018 - 2022
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów / 2018 - 2020
 39. PROJEKTOWANIE: Podział dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach „Zagospodarowania nowego centrum Warszawy" / 2018
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu / 2018
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej Prabuty – Stańkowo wraz z budową wodociągu w Stańkowie / 2018
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Zgorzelec Ujazd / 2018 - 2024
 43. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz / 2018 - 2020
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec / 2018 - 2019
 45. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Dzielnica Parkowa” w Rzeszowie / 2018
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 (Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka) / 2018 - 2022
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w Warszawie / 2018 - 2019
 48. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów / 2018 - 2021
 49. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łomży / 2018 - 2023
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec / 2017 - 2021
 51. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca’80 oraz ul. Krochmalną / 2017 - 2019
 52. PROJEKTOWANIE: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Biskupicach, w tym budowa ul. Nowej i ul. Popiela” / 2017
 53. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Park Bażantów” w Katowicach / 2017 - 2019
 54. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni szczytowej w Ec Żerań – realizacja w formule EPC kotłowni wodnej o mocy ok. 390 MWt / 2017 - 2020
 55. POMOC TECHNICZNA: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opla w Tychach / 2017 - 2018
 56. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu WITPOL w Gorzowie Wlkp. o nową część magazynowo-produkcyjną wraz z częscią biurowo-socjalno-techniczną / 2017 - 2018
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017
 58. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa dwóch hal z zagospodarowaniem terenu w centrum BIK w Sosnowcu / 2017
 59. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej / 2017 - 2018
 60. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii zasilaczy trakcyjnych 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski / 2017 - 2018
 61. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa kompleksu apartamentowego ze SPA i basenem w Ustroniu Morskim - Sianożętach / 2017
 62. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze / 2017 - 2020
 63. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa osiedla Dzielnica Parkowa - Wilkowyje Płd. / 2017 - 2018
 64. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja toru regatowego Malta w Poznaniu / 2017 - 2018
 65. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach / 2017 - 2018
 66. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim / 2017 - 2022
 67. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie / 2017 - 2018
 68. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu / 2017 - 2018
 69. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa hotelu Green Mountain Resort w Karpaczu / 2017 - 2018
 70. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Gołaczewie i Lesznie / 2017 - 2018
 71. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 72. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozudowa ul. Cześnikowskiej oraz wymiana i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Poznaniu / 2017 - 2018
 73. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Poznaniu - "Wartostrada" / 2017 - 2018
 74. POMOC TECHNICZNA: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy / 2017 - 2020
 75. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek rowerowych w Grodzisku Mazowieckim, Michałowicach, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Milanówku i Żyrardowie / 2017 - 2025
 76. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański / 2017 - 2019
 77. PROJEKTOWANIE: Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków / 2017 - 2019
 78. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka / 2017
 79. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce / 2017 - 2025
 80. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyślu / 2017
 81. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Puszczykowie i Nowych Skalmierzycach / 2017 - 2018
 82. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w systemie <Zaprojektuj i wybuduj> / 2017
 83. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021
 84. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Jawor / 2017 - 2023
 85. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca / 2017 - 2022
 86. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowoczesnego 13-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego w Krakowie / 2017
 87. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu / 2017
 88. PROJEKTOWANIE: Przebudowa części towarowej i osobowej kolejowego przejścia granicznego w Medyce wraz z towarzyszącą infrastrukturą / 2017
 89. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów / 2017 - 2018
 90. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu / 2017
 91. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wiaduktu nad linią kolejową, dróg dojazdowych do wiaduktu i przebudowa kanalizacji deszczowej w Elblągu / 2017
 92. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa 8-kondygnacyjnego mieszkalnego budynku wielorodzinnego w Krakowie / 2017
 93. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej w Poznaniu / 2017
 94. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa parkingu sklepu Leroy Merlin w Wołominie / 2017
 95. PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2017 - 2021
 96. INŻYNIER KONTRAKTU: Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu / 2017 - 2020
 97. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie / 2017 - 2018
 98. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017
 99. PROJEKTOWANIE: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu - 16 lokalizacji / 2017 - 2019
 100. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 / 2017 - 2021
 101. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 102. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 103. INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - PPP / 2017 - 2024
 104. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ekskluzywnego hotelu apartamentowego „APART HOTEL Błonia Park" w Krakowie / 2017 - 2018
 105. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu produkcyjno – logistyczno – magazynowego w Złotkowie / 2017
 106. INŻYNIER KONTRAKTU: Park Rataje w Poznaniu / 2017
 107. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bulowice w Gminie Kęty / 2017 - 2019
 108. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego w Wołominie / 2017
 109. PROJEKTOWANIE: Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych Żurawica – Munina oraz budowa stacji trafo ze zmianą zasilania dla Żurawicy Osobowej / 2017 - 2019
 110. PROJEKTOWANIE: Modernizacja stacji transformatorowej Jasło Hańkówka / 2017 - 2019
 111. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach / 2017 -2018
 112. INŻYNIER KONTRAKTU: Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów / 2014 - 2021
 113. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Promienista – Palacza wraz z remontem odcinków ulic w Poznaniu / 2015
 114. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol / 2014 - 2015
 115. INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna / 2014 - 2021
 116. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego / 2009 - 2011
 117. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II / 2009 - 2013
 118. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57 do km 60 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórką starego mostu / 2009 - 2016
 119. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku od 131,1 do km 184,8 (obszar LCS Działdowo) / 2009 - 2011
 120. INŻYNIER KONTRAKTU: Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej w Warszawie / 2009 - 2011
 121. POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II / 2009
 122. INŻYNIER KONTRAKTU: Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej w Warszawie / 2009 - 2011
 123. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 / 2009 - 2011
 124. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 od km 35+888 do około 42+900 / 2009 - 2013
 125. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 / 2009 - 2012
 126. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk / 2009 - 2014
 127. POMOC TECHNICZNA: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice / 2009 - 2013
 128. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach / 2009 - 2012
 129. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie / 2009 - 2012
 130. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012
 131. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej w Łazach / 2009 - 2013
 132. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu / 2010 - 2011
 133. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia / 2010 - 2013
 134. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib" / 2012 - 2013
 135. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec / 2010 - 2011
 136. POMOC TECHNICZNA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno / 2010 - 2011
 137. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu / 2010 - 2013
 138. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec / 2009 - 2011
 139. POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I / 2010-2013
 140. INŻYNIER KONTRAKTU: Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków / 2010 - 2013
 141. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie / 2010 - 2011
 142. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek na odcinku Miłomłyn – Olsztynek / 2010 - 2015
 143. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka / 2010 - 2012
 144. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka II / 2012 - 2013
 145. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012
 146. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki / 2010 - 2013
 147. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2010 - 2014
 148. INŻYNIER KONTRAKTU: Rembertów – kanały ściekowe / 2010 - 2012
 149. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku / 2010 - 2014
 150. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa / 2010 - 2014
 151. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie / 2014
 152. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) / 2010 - 2012
 153. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej / 2010 - 2015
 154. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie / 2010 - 2014
 155. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice / 2013
 156. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice / 2010 - 2014
 157. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I / 2011 - 2014
 158. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy / 2016
 159. PROJEKTOWANIE: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania / 2016 - 2020
 160. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom - Potworów - etap 2 od km 16+375 (istniejący obiekt mostowy) do km 17+775 / 2015 - 2016
 161. INŻYNIER KONTRAKTU: Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – most na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w km 110,586 / 2015 - 2016
 162. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie / 2015 - 2017
 163. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa centrum logistycznego RABEN w Gniewomierzu k. Legnicy / 2015 - 2016
 164. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie / 2015 - 2016
 165. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu / 2015 - 2022
 166. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni biurowej w Swadzimiu / 2015 - 2016
 167. INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM ENEA w Poznaniu / 2015 - 2016
 168. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków / 2016 - 2018
 169. INŻYNIER KONTRAKTU: Projektowanie i budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka (dwa zadania) / 2015 - 2022
 170. PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe / 2015 - 2017
 171. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica / 2015 - 2017
 172. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego / 2015 - 2017
 173. PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018
 174. PROJEKTOWANIE: Pompownia ścieków i kanalizacja ściekowa - Warszawa, dzielnica Białołęka / 2015
 175. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2015
 176. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II / 2015
 177. INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria Dzierżoniów – etap I / 2015
 178. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ogólnospławnej i przebudowa stacji pomp kanałowich "Powiśle" - Warszawa / 2015 - 2018
 179. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” w Warszawie / 2015 - 2018
 180. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I i II / 2015 - 2018
 181. PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna dla Gminy Serock / 2105
 182. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III / 2015 - 2019
 183. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik / 2015
 184. PROJEKTOWANIE: Droga rowerowa w Poznaniu / 2015
 185. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu / 2015 - 2016
 186. INŻYNIER KONTRAKTU: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2015
 187. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki / 2015 - 2019
 188. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska - Sochaczew / 2015 - 2016
 189. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – kontrakt 1 / 2015
 190. INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 / 2015 -2022
 191. PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości - Jabłonna / 2014 - 2015
 192. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym WYBOROWA w Zielonej Górze / 2014 - 2015
 193. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Alejki A (etap „G” Rowelove Rataje) wraz z oświetleniem w parku Rataje w Poznaniu / 2014
 194. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklany (zadanie od 1 do 6) / 2014 - 2015
 195. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej / 2014 - 2017
 196. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina / 2014 - 2018
 197. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa kanalizacji dla miejscowości Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Stary Kobylnik i Siemiradz / 2014 - 2015
 198. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych CERRAD na terenie SSE Starachowice / 2014 - 2015
 199. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze miasta i gminy Wołomin / 2014 - 2015
 200. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I / 2014 - 2015
 201. POMOC TECHNICZNA: Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2014 - 2015
 202. POMOC TECHNICZNA: Korekta do studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2015 - 2016
 203. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie, Etap I / 2014 - 2016
 204. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / 2014
 205. PROJEKTOWANIE: Sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przyłączami we wsiach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Sękocin Las, Laszczki, Podolszyn Nowy, Rybie, Falenty, Falenty Nowe, Nowe Grocholice, Raszyn, na terenie Gminy Raszyn / 2014 - 2015
 206. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z Aglomeracją Poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – etap IA/ 2014 - 2018
 207. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku / 2014 - 2016
 208. INŻYNIER KONTRAKTU: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37 w Myślenicach / 2014 - 2015
 209. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminala kontenerowego CLIP w Jasinie k. Poznania / 2014 - 2015
 210. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego CLIP w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II / 2015 - 2016
 211. PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014
 212. PROJEKTOWANIE: Budowa przewodów wodociągowych pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie dzielnica Wilanów – 10 części / 2014 - 2015
 213. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie k. Mszczonowa / 2014 - 2015
 214. PROJEKTOWANIE: Budowa Trasy Średnicowej północnej w Toruniu na odcinku od Trasy Mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej / 2014 - 2015
 215. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2014 - 2015
 216. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie / 20014 - 2015
 217. inżynier kontraktu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie / 2014
 218. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim / 2014 - 2015
 219. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I (cały kraj) / 2014 - 2016
 220. PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014
 221. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2013 - 2017
 222. INŻYNIER KONTRAKTU: System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański / 2013 - 2017
 223. INŻYNIER KONTRAKTU: Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2 – Etap II - Warszawa / 2013 - 2014
 224. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” / 2013 - 2016
 225. PROJEKTOWANIE: Budowa zadaszenia poletek osadowych wraz z ich remontem na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2013 - 2014
 226. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu kolektora bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy trasie Mostu Północnego / 2013 - 2015
 227. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” / 2013 - 2015
 228. INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II / 2013 - 2015
 229. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia / 2013 - 2015
 230. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza II / 2013
 231. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2013 - 2014
 232. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ic" / 2014 - 2015
 233. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami” w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Nowogrodziec – etap Ia: / 2013 - 2014
 234. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II / 2013 - 2016
 235. INŻYNIER KONTRAKTU: Przygotowanie i kompleksowa realizacja wybranych Zadań Inwestycyjnych wskazanych w planie inwestycyjnym Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. na lata 2007 - 2015 / 2013 - 2023
 236. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA oraz Budowa kompletnego systemu AWOS - MPL Kraków-Balice / 2014
 237. INŻYNIER KONTRAKTU: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (3 zadania) / 2015 - 2017
 238. POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013
 239. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji we wsi Łbiska, Gmina Piaseczno / 2013 - 2014
 240. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci wodociągowej w Dęblinie / 2013 - 2014
 241. INŻYNIER KONTRAKTU: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla kontraktu nr 4: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach / 2013 - 2015
 242. INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2012 - 2015
 243. INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015
 244. INŻYNIER KONTRAKTU: System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie / 2012 - 2015
 245. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części Miasta Głogów / 2012 - 2014
 246. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I / 2012 - 2015
 247. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej oraz Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap II / 2012 - 2013
 248. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego / 2012 - 2013
 249. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Zielonki / 2012 - 2014
 250. INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka / 2012 - 2014
 251. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury wodno–ściekowej na terenie Gminy Opoczno / 2012 - 2014
 252. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015
 253. INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II / 2015
 254. INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II / 2012 - 2016
 255. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Bobrowiec, gm. Piaseczno / 2012 - 2013
 256. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem / 2012 - 2013
 257. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia - Sochaczew / 2012 - 2013
 258. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sklepu Leroy Merlin w centrum handlowym Posnania w Poznaniu / 2016
 259. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2012 - 2013
 260. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I / 2012
 261. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I / 2011 - 2015
 262. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko - część północna i Chodaków w Sochaczewie / 2011 - 2013
 263. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki / 2011 - 2015
 264. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK w Warszawie / 2011 - 2015
 265. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont kanalizacji w Radlinie / 2016
 266. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Baranowie / 2016
 267. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku mieszkalnego z garażami - "Cichy zaułek" w Łodzi / 2016
 268. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej i Mirtowej w warszawskim Wawrze / 2016
 269. INŻYNIER KONTRAKTU: Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0” odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w Warszawie / 2016 - 2017
 270. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odc. od ul. Silniki do pętli autobusowej Sypniewo / 2016
 271. POMOC TECHNICZNA: Budowa ścieżek rowerowych w Gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, Michałowice / 2016
 272. POMOC TECHNICZNA: Dokumentacja dla realizacji programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru / 2016
 273. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Markowskiej w Warszawie / 2016 - 2018
 274. PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017
 275. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz / 2016 - 2017
 276. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 / 2016 - 2019
 277. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom / 2016 - 2027
 278. PROJEKTOWANIE: Stacja trafo DC-1 na Dworcu Centralnym w Warszawie / 2016
 279. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec dla Volkswagen Polska Sp. z o.o. / 2016 - 2017
 280. PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016
 281. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach / 2016 - 2017
 282. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa pochylni ruchomych Dworca Centralnego w Warszawie / 2016 - 2017
 283. PROJEKTOWANIE: Torowiska tramwajowe w Szczecinie / 2016 - 2023
 284. PROJEKTOWANIE: Odwodnienie ul. Koszalińskiej w Poznaniu / 2016 - 2017
 285. PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy w Gorzowie Wlkp. / 2016 -2017
 286. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sowia Góra - Międzychód / 2016 - 2018
 287. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) / 2016 - 2018
 288. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad projektowaniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji, modernizacja budynków przy ul. Siedleckiej 25 i Siedleckiej 29 w Warszawie / 2016 - 2018
 289. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim / 2016 - 2019
 290. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą w Ostaszewie k. Łysomic / 2016
 291. PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów / 2016
 292. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji uzdatniania wody w Piasecznie / 2016
 293. INŻYNIER KONTRAKTU: Parking PARK&RIDE w Poznaniu / 2016 - 2017
 294. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew-Swarzędz / 2016 - 2023
 295. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap / 2016 - 2022
 296. INŻYNIER KONTRAKTU: Wartostrada – poznański ciąg pieszo-rowerowy / 2016 - 2017
 297. INŻYNIER KONTRAKTU: Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych dla Volkswagen-Poznań – Z1 / 2016 - 2017
 298. PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa): budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” / 2016 - 2017
 299. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu / 2016 - 2018
 300. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach / 2017 - 2018
 301. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew / 2017 - 2019
 302. INŻYNIER KONTRAKTU:„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II / 2017 - 2019
 303. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II / 2017 - 2020
 304. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018
 305. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze / 2017 - 2022
 306. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew z robotami na odc. Warszawa Rembertów oraz prace na linii E75 na odcinku Czyżew -Białystok / 2017 - 2023
 307. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego / 2017
 308. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020
 309. POMOC TECHNICZNA + INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EŁk II / 2017 - 2022
 310. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budynek mieszkalny Rajska 3 w Krakowie / 2017 - 2018
 311. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budowa dwóch apartamentowców przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku / 2017 - 2018
 312. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy / 2017 - 2020
 313. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie / 2017 - 2019
 314. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku handlowo-usługowego dla Leroy Merlin w Wołominie / 2017
 315. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże / 2017 - 2022
 316. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy FARMINA / 2017 - 2018
 317. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie; odc. Otwock - Lublin / 2017 - 2025
 318. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu / 2017
 319. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa / 2017 - 2019
 320. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie zewnętrznego układu drogowego związanego z budową centrum handlowego Leroy Merlin w Olsztynie / 2017
 321. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji pomp kanałowych „Powiśle” / 2017 - 2018
 322. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa fabryki okuć meblowych BLUM - Jasin koło Swarzędza / 2014 - 2015
Zobacz zdjęcia
Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna Szerokopasmowe świętokrzyskie Szerokopasmowe świętokrzyskie