PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz...

PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014

PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014

Kontrakt (w konsorcjum z firmami Tremend oraz GROUP-ARCH) z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w Warszawie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna”.

Przedmiotem zamówienia byłoopracowanie wspomnianej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego oraz wykonawczego) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna, wraz z projektem organizacji ruchu pasażerskiego i funkcjonowania dworca podczas jego przebudowy.

Zakres prac objętych zamówieniem:

Etap I:

 • Wystąpienie i uzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych.
 • Opracowanie wielobranżowej koncepcji modernizacji obiektu.
 • Opracowanie projektu rozbiórek.
 • Opracowanie projektu budowlanego.
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Etap II:

 • Projekt wykonawczy „Estetyzacji hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna” uwzględniający tzw. „ekspertyzę ppoż.”
 • Przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • Pakiet Projektowy Najemców - „Książki lokali komercyjnych”- podręcznik Najemców.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych.
 • Wsparcie Zamawiającego w trakcie procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

Etap III:

 • Sprawowanie nadzoru autorskiego.