ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych / klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, (dalej „Spółka”), e-mail: biuro@safege.pl, oddział przedsiębiorcy zagranicznego: SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@suezpolska.pl.

CELE, OKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe:

- podawane Spółce w celu realizacji zadań związanych z zatrudnieniem pracowników:

 • wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza z zakresu ubezpieczeń, podatków, rachunkowości, czy archiwizacji danych), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa;
 • podawane Spółce w celu zapewnienia rozwoju pracowników, realizacji programów i działań motywacyjnych dla pracowników w tym przyznawania benefitów – przez czas trwania stosunku pracy (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

- wykorzystywane w celu bieżących kontaktów np.: dane publikowane na stronach www, Internecie, wizytówkach, będą przechowywane przez czas trwania zatrudnienia,

- wykorzystywane w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk (na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki) np. raportowanie do udziałowca – przez okres trwania stosunku pracy (art. 6 ust. lit. f);

- wykorzystywane w celu obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres trwania stosunku pracy a po jego ustaniu do czasu przedawnienia roszczeń (art. 6 ust.1 lit.f);

- wykorzystywane w celu marketingowym np. promowanie własnych produktów i usług – przez czas obowiązywania zgody na przetwarzanie przez Pracodawcę danych w celu marketingu bezpośredniego jednak nie dłużej niż przez okres trwania stosunku pracy (art. 6 ust. 1 a).

2. W celu realizacji zadań Pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z zatrudnieniem, w sytuacjach określonych przez te przepisy, przetwarzamy również dane dotyczące zdrowia pracownika. Dane przetwarzane są przez okres wskazany w przepisach prawa (art. 9 ust.2 lit b RODO) tj. wypełniania obowiązków pracodawcy w zakresie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO  tj. dla oceny zdolności pracownika do pracy.

3. Podanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem oraz wykonywaniem obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa ma charakter obowiązkowy i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych nie jest wymogiem prawnym (jest dobrowolne), jednak może być konieczne dla zrealizowania określonych zadań pracodawcy.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać zawsze, gdy zauważysz że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane;
 • prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z tobą a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że z Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
 • w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –  współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie, Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro, działająca poprzez oddział: SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, e-mail: biuro@safege.pl  (dalej „Spółka”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@suezpolska.pl.

CELE, OKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podawane Spółce w czasie nawiązywania umowy cywilnoprawnej będą przetwarzane:

 • w celu zawarcia i realizacji tej umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza z zakresu ubezpieczeń, podatków, rachunkowości, czy archiwizacji danych), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f RODO, oraz art. 9 ust. 2 pkt b RODO.
 • w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk (na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki) np. raportowanie do udziałowca – przez okres trwania stosunku pracy (art. 6 ust. lit. f);
 • w celu obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres trwania stosunku pracy a po jego ustaniu do czasu przedawnienia roszczeń (art. 6 ust.1 lit.f);

2. W celu realizacji zadań Spółki wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z zatrudnieniem, w sytuacjach określonych przez te przepisy, przetwarzamy również dane dotyczące zdrowia. Dane przetwarzane są przez okres wskazany w przepisach prawa. (art. 9 ust.2 lit b) RODO tj. wypełniania obowiązków Spółki w zakresie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO tj. dla oceny zdolności zleceniobiorcy do pracy.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać zawsze, gdy zauważysz że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane;
 • prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z tobą a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa ma charakter obowiązkowy i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych nie jest wymogiem prawnym (jest dobrowolne), jednak może być konieczne dla zrealizowania określonych zadań pracodawcy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że z Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
 • w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –  współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie, Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Treść zgód

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez SAFEGE, Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez SAFEGE, Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej Spółka), w tym wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, (dalej „Spółka”), e-mail: biuro@safege.pl, oddział przedsiębiorcy zagranicznego: SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@suezpolska.pl.

CELE, OKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – zarówno na potrzeby bieżącej rekrutacji jak i na poczet przyszłych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
2. Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

 • uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,
 • uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

3. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Kandydat ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać zawsze, gdy zauważysz że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane;
 • prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z tobą a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że z Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
 • w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –  współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie, Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.