PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Odpady

Odpady

Sortownia odpadów Kraków

Zajmujemy się:

 • modernizacją składowisk odpadów
 • sortowniami
 • spalarniami odpadów komunalnych i specjalnych
 • gospodarką odpadami
 • utylizacją odpadów
 • zanieczyszczeniem terenów budowy
 • zanieczyszczeniem gleby, etc
Składowisko Białystok

Zrównoważony rozwój - gospodarka odpadami zorientowana na ekosystem

Polska to szósty największy wytwórca odpadów w UE, a główną metodą zagospodarowania odpadów jest tu ich składowanie. Tymczasem przemyślana gospodarka odpadami komunalnymi z wykorzystaniem zakładów termicznego przekształcania odpadów przynosi wymierne korzyści na całym świecie. Nasi inżynierowie przygotowują wielkie inwestycje proekologiczne, pozwalające wykorzystać odpady komunalne do produkcji energii i ciepła w skojarzeniu. Działania te w połączeniu z prowadzonymi od wielu lat przez SAFEGE Polska nadzorami budowy i rekultywacji składowisk, sortowni i zakładów unieszkodliwiania odpadów pozwolą gminom na dostosowanie do standardów i przepisów obowiązujących w UE.

Składowisko Kraków

NASZE REFERENCJE W ZAKRESIE ODPADÓW

Uczestniczyliśmy w takich projektach „odpadowych”, jak:

 • „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach”,
 • „Inspektor Nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”,
 • Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubochnia Górki koło Tomaszowa Mazowieckiego”,
 • „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie”,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z niezbędna dokumentacją Przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” w Gdańsku,
 • „Budowa zadaszenia placu tymczasowego składowania osadu odwodnionego wraz z budową zjazdu oraz murków oporowych na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie",
 • „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB”,
 • „Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu”,
 • „Rozbudowa składowiska odpadów Rawa Mazowiecka-Pukinin”,
 • Przeprowadzenie działań promocyjno-informujących dla Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”,
 • Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” (CONSEKO-SAFEGE).