ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Sektory » Projektowanie

Projektowanie

Posiadamy własne Biuro Projektów i Konsultingu.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju dokumentacje projektowe, w tym:

 • opracowanie map do celów projektowych
 • pozyskanie aktualnych wpisów z rejestrów gruntów
 • uzyskanie oświadczenia i uzgodnienia z właścicielami gruntów
 • uzyskanie opinii ZUDP
 • wykonanie projektów budowlano-wykonawczych 
 • wykonanie kosztorysów inwestorskich
 • wykonanie przedmiarów robót
 • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • wykonanie dokumentacji geotechnicznej
 • wykonanie projektu odwodnienia wykopów
 • uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wyzwania technologiczne – projektowanie na obszarze wysoko zurbanizowanym

Inwestycje w infrastrukturze miejskiej prowadzone na wielką skalę stanowią dla naszych projektantów wyzwanie, gdyż wiążą się z opracowaniem wielobranżowych dokumentacji projektowych w trudnym, gęsto zurbanizowanym terenie. W Polsce przykładem na znajomość tego rodzaju zagadnień może być przebudowa największych przewodów c.o., kanalizacyjnych i wodociągowych w Warszawie - kolidujących z trasami nowobudowanych mostów (magistrale wodociągowe DN600, kolektory ogólnospławne1.8x2.25m, magistrale c.o. 2x Ø 813/1000).

Wykonujemy także usługi inwentaryzacji, przykładem może być projekt „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna wraz z ekspertyzami technicznymi i wykonaniem projektów wykonawczych w branży konstrukcyjnej” lub „Inwentaryzacja instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i sanitarnych w zakresie służącym wykonaniu analizy oraz ekspertyzy odnośnie zagadnień ochrony ppoż dla Dworca kolejowego Warszawa Śródmieście” czy opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla części podziemnej hali peronowej oraz galerii podziemnych (za wyjątkiem części galerii objętych projektem estetyzacji, tj. galerii północnej część zachodnia, galerii zachodniej, dojście do WKD Śródmieście) dworca kolejowego Warszawa Centralna".

Usługi projektowe świadczymy także dla projektów transportowych – kolejowych, jak np. „Dokumentacja projektowa na modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów”, Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budowy LCS TERESPOL w ramach projektu Nr POiIŚ 7.1-101 dla zadania pn. "Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, Etap III - Prace przygotowawcze" i in.

Nasze referencje z tego zakresu to między innymi:

 • „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Marcinowice”,
 • „Projekt Mostu Krasińskiego w Warszawie – Faza I i II”,
 • „Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Raszyn”,
 • skomplikowany i kompleksowy projekt na trudnym terenie - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Pcim”,
 • „Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice”,
 • „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodów wodociągowych DN 100 mm Lca 765 m w ul. Rosy, DN 100 mm Lca 255 mw ul. Wiechy, DN 100 mm Lca 185 m w drodze dojazdowej do ul. Ruczaj, DN 80 mm Lca 70 m w drodze dojazdowej do ul. Wiechy, DN 100 mm Lca 1135 m w drogach dojazdowych do ul. Rosy, DN 80 mm Lca 85 m w ciągu od drogi dojazdowej do ul. Rosy, DN 80 mm Lca 70 m w ciągu od drogi dojazdowej do ul. Ruczaj oraz pełnić nadzór autorski w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie Dzielnica Wilanów – 10 części – Zadanie nr 1”,
 • „Opracowanie projektów budowlanych oraz wykonawczych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z przyłączami we wsiach: Falenty, Falenty Nowe, Janki na terenie Gminy Raszyn”,
 • „Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji dla miejscowości Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów i Stare Siekluki (po zachodniej stronie trasy ekspresowej E-7) Stary Kobylnik, Siemirad”,
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla płn. strony ulicy Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od ul. Chotomowskiej do Dębowej wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową (os. HEPI), wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości”,
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego, umożliwiającymi włączenie się mieszańcom”,
 • „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z uzyskaniem pozwolenia dla systemu odwodnienia bazy sprzętowo-magazynowej przy ul. Zawodzie w Warszawie”,
 • „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla ok. 8 km sieci wodociągowych, które powstaną w celu przyłączenia parku rozrywki „Adventure World Warsaw” zlokalizowanego w miejscowości Tłuste w pobliżu miasta Grodzisk Mazowiecki”,
 • „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano – wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy”,
 • „Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Raszyn i sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji tej inwestycji”,
 • „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowej w czterech określonych rejonach miasta Ząbki”,
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Dębowiec",
 • „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą dla Gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia”,
 • „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy Mostu Krasińskiego w Warszawie - faza I i II”,
 • „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku - Zdroju",
 • „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka w ramach zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica, Jadwisin”,
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” i in.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka, tzw. mała obwodnica Makowa Maz. / 2021 - 2023
 2. PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76 / 2021 - 2025
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa parkingów oraz kontenera socjalnego w Volkswagen Poznań / 2021
 4. PROJEKTOWANIE: Opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji ściekowej (sanitarnej) oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie zakładu producenta art. chemicznych / 2021
 5. PROJEKTOWANIE: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej dla kompleksu wojskowego Poznań-Ławica / 2020 - 2021
 6. PROJEKTOWANIE: Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na bocznicy kolejowej w Zakopanem / 2020 - 2021
 7. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy – Borzytuchom / 2020 - 2021
 8. PROJEKTOWANIE: Budowa łuku torowego na Pl. Wiosny Ludów wraz z korektą układu drogowego oraz przebudowa peronu tramwajowego Sielska w ciągu ul. Głogowskiej w Poznaniu / 2020
 9. PROJEKTOWANIE: GTR (Górny Taras Rataj) – odc. I (od ul. Kórnickiej do Os. Lecha wraz z tzw. Ringiem Łacina) / 2020 - 2021
 10. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek / 2020 - 2026
 11. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka – Kobylin / 2020 - 2022
 12. PROJEKTOWANIE: Wykonanie koncepcji technologii i organizacji centrum obsługi technicznej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią / 2020
 13. PROJEKTOWANIE: Odtworzenie drogi technologicznej z torem nr 312 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów / 2019
 14. PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2019
 15. PROJEKTOWANIE: Przebudowa 2 km sieci gazowej oraz 50 przyłączy w Złotokłosie / 2019
 16. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu / 2019 - 2020
 17. PROJEKTOWANIE: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie / 2019
 18. PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020.
 19. PROJEKTOWANIE: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów / 2019 - 2023
 20. PROJEKTOWANIE: Zmiana układu komunikacyjnego na Rondzie Rataje w Poznaniu / 2019 - 2020
 21. POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja konstrukcyjno-budowlana płyty górnej Dworca Autobusowego w Krakowie / 2019
 22. PROJEKTOWANIE: Budowa ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie / 2019 - 2020
 23. PROJEKTOWANIE: Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin w Poznaniu / 2019
 24. PROJEKTOWANIE: Przebudowa instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy kolejowej Warszawa Grochów / 2019
 25. PROJEKTOWANIE: Przyłączenia nowych odbiorców PKP Energetyka Obszar serwisowy Wrocław / 2019
 26. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje – granica woj. Wielkopolskiego / 2018
 27. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol / 2014 - 2015
 28. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej w Ząbkach / 2009 - 2010
 29. PROJEKTOWANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn / 2015
 30. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy / 2016
 31. PROJEKTOWANIE: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania / 2016 - 2020
 32. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie / 2015 - 2016
 33. PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe / 2015 - 2017
 34. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego / 2015 - 2017
 35. PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018
 36. PROJEKTOWANIE: Pompownia ścieków i kanalizacja ściekowa - Warszawa, dzielnica Białołęka / 2015
 37. PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna dla Gminy Serock / 2015
 38. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik / 2015
 39. PROJEKTOWANIE: Droga rowerowa w Poznaniu / 2015
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2015
 41. PROJEKTOWANIE: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego / 2014 - 2015
 42. PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości - Jabłonna / 2014 - 2015
 43. PROJEKTOWANIE: Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę dla Budowy Budynku Spedycji ABB - Łódź / 2014 - 2015
 44. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa kanalizacji dla miejscowości Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Stary Kobylnik i Siemiradz / 2014 - 2015
 45. PROJEKTOWANIE: Sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przyłączami we wsiach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Sękocin Las, Laszczki, Podolszyn Nowy, Rybie, Falenty, Falenty Nowe, Nowe Grocholice, Raszyn, na terenie Gminy Raszyn / 2014 - 2015
 46. POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja Projektu oraz kosztorysu dla „Przebudowy pomieszczeń szatni i węzła higieniczno-sanitarnego zlokalizowanych na terenie zakładu ABB Oddział Łódź” / 2014
 47. PROJEKTOWANIE: Budowa przewodów wodociągowych pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie dzielnica Wilanów – 10 części / 2014 - 2015
 48. PROJEKTOWANIE: Budowa Trasy Średnicowej północnej w Toruniu na odcinku od Trasy Mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej / 2014 - 2015
 49. PROJEKTOWANIE: Projekt koncepcyjny przebudowy ulicy Folwarcznej w Poznaniu / 2014
 50. PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014
 51. PROJEKTOWANIE: Sieci wodociągowe dla „Adventure World Warsaw” w miejscowości Tłuste k. Grodziska Mazowieckiego / 2012 - 2013
 52. PROJEKTOWANIE: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – zamówienie częściowe nr 1 / 2016 - 2017
 53. PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017
 54. PROJEKTOWANIE: Stacja trafo DC-1 na Dworcu Centralnym w Warszawie / 2016
 55. PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016
 56. PROJEKTOWANIE: Torowiska tramwajowe w Szczecinie / 2016 - 2023
 57. PROJEKTOWANIE: Odwodnienie ul. Koszalińskiej w Poznaniu / 2016 - 2017
 58. PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy w Gorzowie Wlkp. / 2016 -2017
 59. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Wykonanie projektów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji: modernizacja budynków przy ul. Siedleckiej 25 i Siedleckiej 29 w Warszawie / 2016 - 2018
 60. PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / 2016
 61. PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów / 2016
 62. PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki / 2016 - 2017
 63. POMOC TECHNICZNA: Likwidacja lagun osadowych na OŚ Maszewo / 2016 - 2017
 64. PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa): budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” / 2016 - 2017
 65. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018
 66. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa / 2017 - 2018
 67. PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) / 2017 - 2018
 68. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg / 2017 - 2018
 69. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020
 70. PROJEKTOWANIE: Budowa linii 15kV napowietrzno-kablowejN 15kv oraz modernizacja LPN w woj. świętokrzystkim / 2017 - 2020
 71. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu / 2017
 72. PROJEKTOWANIE: Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory Kalwaria oraz Modernizacja linii średniego napięcia z rozdzielnic siłowych RS 2 Prokocim do stacji transformatorowej ST 10 Płaszów
 73. PROJEKTOWANIE: Modernizacja stacji transformatorowej Jasło Hańkówka / 2017 - 2019
 74. PROJEKTOWANIE: Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych Żurawica – Munina oraz budowa stacji trafo ze zmianą zasilania dla Żurawicy Osobowej / 2017 - 2019
 75. PROJEKTOWANIE: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu - 16 lokalizacji / 2017 - 2019
 76. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 77. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 78. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017
 79. PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2017 - 2021
 80. PROJEKTOWANIE: Przebudowa części towarowej i osobowej kolejowego przejścia granicznego w Medyce wraz z towarzyszącą infrastrukturą / 2017
 81. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Puszczykowie i Nowych Skalmierzycach / 2017 - 2018
 82. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w systemie <Zaprojektuj i wybuduj> / 2017
 83. PROJEKTOWANIE: Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków / 2017 - 2019
 84. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyślu / 2017
 85. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Gołaczewie i Lesznie / 2017 - 2018
 86. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu / 2017 - 2018
 87. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze / 2017 - 2020
 88. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Szosy Chełmińskiej w Toruniu / 2017 - 2018
 89. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii zasilaczy trakcyjnych 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski / 2017 - 2018
 90. PROJEKTOWANIE: Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej / 2017
 91. PROJEKTOWANIE: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Biskupicach, w tym budowa ul. Nowej i ul. Popiela” / 2017
 92. PROJEKTOWANIE: „Opinia techniczna dla hipermarketu zlokalizowanego przy Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie” / 2017 - 2018
 93. PROJEKTOWANIE: Podział dokumentacji projektowej i przetargowej budowy kanału zbiorczego Placu Defilad w ramach „Zagospodarowania nowego centrum Warszawy" / 2018
 94. PROJEKTOWANIE: Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu / 2018
 95. PROJEKTOWANIE: Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do zasilania statków z lądu / 2018
 96. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 / 2018
 97. PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014
 98. PROJEKTOWANIE: Przebudowa zasilaczy sieci trakcyjnej KS Wrocław Główny z uzyskaniem pozwoleń i zgód / 2017
 99. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od podstacji trakcyjnej Miasteczko do odłącznika kabla zasilacza oraz kabli powrotnych od podstacji trakcyjnej Miasteczko do skrzyń przytorowych / 2017
 100. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 101. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od podstacji trakcyjnej Piła do odłącznika kabla zasilacza oraz od podstacji trakcyjnej Piła do skrzyń przytorowych / 2017