ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Sektory » Środowisko

Środowisko

Zakres działalności:

 • monitoring środowiskowy
 • studia wykonalności
 • konsultacje społeczne
 • pozwolenia i decyzje
 • kontrola i regulacja ryzyk przemysłowych
 • oceny oddziaływania na środowisko, etc.

Nasz serwis środowiskowy:

 • Wykonaliśmy ok. 72 projektów stricte środowiskowych – studia wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, dokumentacja przedprojektowa, wnioski o dofinansowanie, ekspertyzy, raporty środowiskowe, itp.
 • Wykonaliśmy 29 projektów, których dużą i istotną częścią były usługi środowiskowe.
 • W ciągu ostatnich 4 lat prowadziliśmy 16 projektów z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.
 • Wykonujemy nadzory środowiskowe i przyrodnicze na etapie projektowania i prowadzenia robót.

Niektóre z naszych projektów w tym zakresie to:

 • Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko, Studium Wykonalności, Aktualizacja Programu pod nazwą: „Strategia i kierunki uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa”,
 • Analiza Techniczna i Ekonomiczna budowy głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze,
 • przygotowanie wielu ocen oddziaływania na środowisko i analiz środowiskowych,
 • Opracowanie aplikacji do Funduszu spójności wraz z załącznikami tj.: „Studium Wykonalności i Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Marek”,
 • Projekt selektywnej zbiórki, wdrożenie edukacji publicznej, promocja przedsięwzięcia, w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu" (CONSEKO-SAFEGE).
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych zakładów chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy / 2019 - 2020
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie 7 zakładów i obiektów MPWiK Warszawa / 2019 - 2024
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / 2018 - 2021
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice / 2018 - 2021
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda / 2010 - 2012.
 7. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II / 2009 - 2013
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 / 2009 - 2012
 9. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk / 2009 - 2014
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Wycinka drzew i krzewów w pasie autostrady A2 na odc. granica woj. łódzkiego - Warszawa (Konotopa) / 2009 - 2010
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia / 2010 - 2013
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib" / 2012 - 2013
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec / 2010 - 2011
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie / 2010 - 2011
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2010 - 2014
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (3 zadania) / 2015 - 2017
 18. POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie / 2012 - 2015
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych surowcowych - Lubochnia Górki k.Tomaszowa Mazowieckiego / 2012 - 2013
 21. PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017
 22. POMOC TECHNICZNA: Likwidacja lagun osadowych na OŚ Maszewo / 2016 - 2017
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych dla Volkswagen-Poznań – Z1 / 2016 - 2017
 24. POMOC TECHNICZNA + INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EŁk II / 2017 - 2022
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy / 2017 - 2020
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Park Rataje w Poznaniu / 2017
 27. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach / 2017 - 2018