ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Inne usługi

Oferujemy także wiele usług uzupełniających

FOTOMAPA

 • połączenie osiągnięć nowoczesnej fotogrametrii cyfrowej i dostępnych materiałów źródłowych;
 • przetworzenie zdjęć lotniczych, wykonanych zgodnie ze sztuką i obowiązującą instrukcją kartograficzno-geodezyjną;
 • każde zdjęcie ma swój odpowiednik w oficjalnej mapie topograficznej o skali 1:10.000;
 • zdjęcia analogowe przetworzone cyfrowo i połączone w specjalnych programach komputerowych w obszar ciągły;
 • zmiany kolorystyczne na poszczególnych zdjęciach (spowodowane przez chmury i różny kąt padania promieni słonecznych) zostają wyrównane;
 • w odpowiednim oprogramowaniu fotogrametrycznym na powstały obrazek nanosimy wszystko, co chcemy podkreślić i wyróżnić - np. obszar inwestycyjny, prowadzoną budowę przyszłej drogi, oczyszczalnię ścieków, przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej lub energetycznej, trasę gimbusów, obszary zalewowe, itd.;
 • fotomapę gminy skalujemy w taki sposób, aby obszar gminy mieścił się na wydruku nieprzekraczającym 1000 mm;
 • podstawowa fotomapa terenu gminy w postaci rastrowej (obrazka), odpowiednio skalibrowana;
 • nie jest to tylko kolejna mapa, bowiem: wykorzystuje techniki nowoczesnej fotogrametrii do sporządzenia narzędzia bardzo przydatnego w codziennym zarządzaniu gminą i sytuacjami kryzysowymi, konsultacjami społecznymi, informacją turystyczną, itp.;
 • Jest to pełna i jednoznaczna wizualizacja zasobów przestrzeni gminy w jej granicach administracyjnych.

Fotomapa zarówno w postaci analogowej, jak i cyfrowej jest materiałem ilustracyjnym poglądowym i promocyjnym dla zarządzających przestrzenią. Wspomaga procesy decyzyjne i analityczne związane z lokalizacją inwestycji w zakresie: ochrony środowiska, urbanistyki, architektury, przemysłu, rolnictwa i in.

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

 • aktualizacja istniejących planów ochrony przeciwpowodziowej,
 • wyznaczenie obszarów zagrożonych powodzią i metod ochrony przed powodzią oraz podtopieniami, skonstruowanie modelu numerycznego opad – odpływ,
 • szkolenia dotyczące powstawania powodzi i możliwych zabezpieczeń,
 • wsparcie przy interweniowaniu i egzekwowaniu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej w danym rejonie,
 • koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe oraz projektowanie rozwiązań związanych z ochroną przeciwpowodziową,
 • wcześniejsze rozpoznanie zagrożenia powodziowego i wdrożenie wypracowanych metod przygotowania się do powodzi oraz ochrony przed powodzią (ograniczenie straty mienia),
 • koszty przygotowania się i zidentyfikowania zagrożeń powodzią są niewspółmiernie mniejsze niż potencjalne straty wskutek powodzi,
 • możliwość symulacji różnych zdarzeń powodziowych, mogących stwarzać poważne zagrożenia.
 • wiedza o zasięgu oddziaływania powodzi na danym terenie pozwala wskazać i zidentyfikować zagrożenia,
 • wiedza ta pomaga także przy opracowaniu przez jednostki samorządowe lokalnego planu ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej,
 • zdefiniowanie działań prewencyjnych oraz metody przygotowania się do powodzi pozwolą maksymalnie ograniczyć straty przez nią wywołane,
 • jednym ze sposobów poprawy poziomu bezpieczeństwa jest podniesienie poziomu wiedzy o potencjalnych zagrożeniach i sposobach zapobiegania im zarówno wśród obywateli, jak i przedstawicieli władzy.

BIOGAZOWNIE

 • Instalacja służąca do produkcji biogazu wykorzystywanego w celach energetycznych.
 • Biogazownie mogą być zlokalizowane na składowisku odpadów, przy oczyszczalni ścieków, mogą być to biogazownie rolnicze.
 • Tworzą dodatkowe dochody do budżetu gminy pochodzące z podatków oraz dodatkowe miejsca pracy.
 • Długofalowa aktywizacja sektora rolniczego – wpływ na wzrost zagospodarowania nieużytków, bądź wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej.
 • Zwiększenie przychodów lokalnych dostawców materii organicznej.
 • Powstanie lokalnego źródła energii – zarówno ilość, jak i parametry wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne regionu.
 • Zmniejszenie uciążliwości odorowych związanych z tradycyjnym wykorzystaniem obornika i gnojowicy - poprawa jakości życia lokalnej społeczności.
 • Pozyskanie alternatywnego sposobu unieszkodliwiania odpadów organicznych powstających w zakładach przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy.
 • Wykorzystanie odpadów pofermentacyjnych - odpady po procesie fermentacji beztlenowej są znacznie lepszym nawozem, niż odpady nieprzefermentowane.
 • Możliwość wykorzystania ciągników rolniczych, będących na wyposażeniu biogazowni w sezonie zimowym w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 • Poprawa wizerunku gminy - minimalne oddziaływanie biogazowni na środowisko.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 • Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin,
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko planów gospodarki niskoemisyjnej oraz innych dokumentów programowych związanych z poprawą efektywności energetycznej na obszarze danej jednostki,
 • Audyty energetyczne,
 • Optymalizacja działań zwiększających efektywność energetyczną w obiektach na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych,
 • Przygotowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w zakresie wynikającym z opracowanych dokumentów planistycznych.
 • Identyfikacja obszarów problemowych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń na całym obszarze geograficznym danej jednostki,
 • Opracowanie katalogu działań, mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie oraz przyczyniających się do zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii,
 • Objęcie działaniami obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej m.in. poprzez odpowiednie kształtowanie planowania przestrzennego.
 • Kompleksowe przygotowanie inwestycji (począwszy od opracowania dokumentów planistycznych po optymalizację zastosowania szczegółowych rozwiązań techniczno-technologicznych), warunkujące możliwość ubiegania się o środki unijne w nowym okresie programowania 2014-2020 w ramach działań związanych z poprawą efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
 • Wnioskowanie o finansowanie zadań ze środków krajowych.
 • kompleksowe modernizacje energetyczne budynków użyteczności publicznej,
 • ocieplenie obiektów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
 • budowa i modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie obiektach,
 • instalacja systemów chłodzących, w tym z OZE.