ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Linia Kolejowa nr 7

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz / 2018 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz / 2018 - 2020

05.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Lubomia na przygotowanie do wdrożenia, zarządzanie, nadzór inwestorski, rozliczenie oraz kontrolę realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz”.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z POIiŚ w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.