ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole / 2014 - 2016

SEKTOR: ochrona wód
INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole / 2014 - 2016

Kontrakt ze spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. na usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktów w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS Opolski etap III”.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, w szczególności zasobów wód podziemnych i powierzchniowych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celu pośredniego: kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych dla aglomeracji Opole.

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole / 2014 - 2016

Powyższe cele zrealizujemy poprzez:

rozbudowę i przebudowę systemu odbioru ścieków komunalnych,
przebudowę systemu zaopatrzenia ludności w wodę w mieście Opole,
rozbudowę suszarni osadów na oczyszczalni ścieków w Opolu.