ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Most na rz. Bug w Małkini

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Nasze Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej w Ząbkach / 2009 - 2010

PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej w Ząbkach / 2009 - 2010

PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej w Ząbkach / 2009 - 2010

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Ząbkach  na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowej w czterech określonych rejonach miasta Ząbki'.

Usługa objęła opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Ząbkach wraz z odrzutami wodociągowymi do granic posesji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ulicach: Lotniczej, Morcinka, Andersena, Kaszubskiej, Jagiellońskiej.

PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej w Ząbkach / 2009 - 2010

Dokumentacja zawierała: projekt budowlano – wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, projekt organizacji ruchu.