ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Usługi » Obsługa porealizacyjna

Obsługa porealizacyjna

SUEZ Consulting oferuje kompleksową usługę zarządzania inwestycją. Obejmuje ona również czas po realizacji projektu – począwszy od rozliczeń końcowych, rozruchów, po szkolenia pracowników Klienta oraz usługi gwarancyjne. 

W ramach obsługi porealizacyjnej oferujemy:

 • Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego polegające na sprawdzaniu i akceptacji przejściowych (okresowych) zestawień ilości i wartości wykonanych robót na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego po przedłożeniu stosownych dokumentów przez Wykonawcę robót.
 • Rozliczenie końcowe Umowy na roboty budowlane i sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót.
 • Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy.
 • Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru.
 • Nadzorowanie i współpraca przy przeprowadzanych próbach i rozruchach oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Klientowi obiektów do eksploatacji.
 • Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów.
 • Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Klienta wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową.
 • Współdziałanie z Wykonawcą robót i Klientem w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Świadectwo przejęcia robót.
 • Analizy porealizacyjne.

Obsługa porealizacyjna:

 • dokumentacja powykonawcza
 • rozliczenie inwestycji
 • odbiory robót.