ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia Kolejowa nr 7

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Obwodnica Radomia

Most na rz. Bug w Małkini

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych / klauzule informacyjne

SAFEGE - Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Treść zgód

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez SAFEGE, Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez SAFEGE, Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej Spółka), w tym wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, (dalej „Spółka”), e-mail: biuro@safege.pl, oddział przedsiębiorcy zagranicznego: SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15/27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 Euro.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@suezpolska.pl.

CELE, OKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – zarówno na potrzeby bieżącej rekrutacji jak i na poczet przyszłych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
2. Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

 • uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,
 • uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

3. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Kandydat ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać zawsze, gdy zauważysz że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane;
 • prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z tobą a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że z Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
 • w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –  współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie, Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
SAFEGE - Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, (dalej „Spółka”), e-mail: biuro@safege.pl, oddział przedsiębiorcy zagranicznego: SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15/27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 Euro.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@suezpolska.pl.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Spółka pozyskała Pan/Pani dane osobowe od kontrahenta Spółki z uwagi na łączące Pana/Panią relacje (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna itp.).

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji umowy, w szczególności identyfikacji osób upoważnionych do reprezentacji, koordynacji współpracy i bieżących kontaktów (art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
 2. prawnie uzasadnionych interesów Spółki, które mogą obejmować m.in.: ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, rozpatrywanie reklamacji, działania archiwalne, prowadzenie działań windykacyjnych. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. prowadzenia korespondencji zainicjowanej przez osobę, które dane dotyczą.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa tj.

 1. dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy, w szczególności identyfikacji osób upoważnionych do reprezentacji, koordynacji współpracy i bieżących kontaktów będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki tj. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, rozpatrywanie reklamacji, działania archiwalne, prowadzenie działań windykacyjnych będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń określonych w przepisach prawa.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

JAKIE PRAWA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać zawsze, gdy zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane.
 3. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pan/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Prawa wymienione powyżej może Pan/Pani zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony danych, e-mail: iod@suezpolska.pl.

Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się listownie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.uodo.gov.pl.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Co do zasady Spółka nie przekazuje Pan/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –  współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pana/Pani żądanie, Spółka udostępnia kopię Pan/Pani danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
SAFEGE - Klauzula informacyjna – dane z innych źródeł (np. Internet)

Klauzula informacyjna – dane z innych źródeł (np. Internet)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15/27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre Cedex, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 Euro, działająca poprzez oddział: SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, e-mail: biuro@safege.pl (zwana dalej „Spółką”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może kontaktować się Pan/Pani za pośrednictwem e-maila iod@suezpolska.pl we wszystkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Spółka pozyskała Pana/Pani dane osobowe z powszechnie dostępnych źródeł tj. Internet, Biuletyn Zamówień Publicznych, strony internetowej podmiotu, w imieniu którego może Pan/Pani występować.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, dane podmiotu, w imieniu którego może Pan/Pani występować.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. pozyskania zamówienia w tym zamówienia publicznego, złożenia oferty, koordynacji współpracy i kontaktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 2. wysłania przez Spółkę zapytania o ofertę art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 3. prawnie uzasadnionych interesów Spółki, które mogą obejmować m.in.: ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, rozpatrywanie reklamacji, działania archiwalne (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa tj.

1. dane osobowe przetwarzane w celu pozyskania zamówienia w tym zamówienia publicznego, złożenia oferty, koordynacji współpracy i kontaktów będą przetwarzane przez okres:

 • w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy: dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w kodeksie cywilnym.

 • w przypadku: nie wybrania oferty jako najkorzystniejszej, odrzucenia oferty, bądź nie zawarcia umowy: 1 rok od dnia uprawomocnienia się wyboru oferty najkorzystniejszej – w przypadkach umów o zamówienie publiczne (po rozpoznaniu ew. środków zaskarżenia zgodnie z PZP), a w przypadku ofert dotyczących innych zamówień – 1 rok od wyboru przez klienta oferty innego przedsiębiorcy, bądź od poinformowania Spółki o braku woli zawarcia umowy ze Spółką.

2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki tj. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, rozpatrywanie reklamacji, działania archiwalne, będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń określonych w przepisach prawa.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

JAKIE PRAWA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać zawsze, gdy zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane;
 3. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pan/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Prawa wymienione powyżej może Pan/Pani zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony danych; e-mail: iod@suezpolska.pl.

Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się listownie pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.uodo.gov.pl.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 1. Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Co do zasady Spółka nie przekazuje Pan/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pana/Pani żądanie, Spółka udostępnia kopię Pan/Pani danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.