ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

PRZETARGI » Ogłoszenie - OTS Zagroń w Szczyrku II, nr ref. GAT/OSTZ/2/2021

Ogłoszenie o postępowaniu - wybór Wykonawcy inwestycji Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku

Ogłoszenie o postępowaniu - wybór Wykonawcy inwestycji Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku, nr ref. GAT/OSTZ/2/2021

Ogłoszenie o postępowaniu: Postępowanie na wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: „Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.” - numer referencyjny: GAT/OSTZ/2/2021

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, NIP: 631-00-16-949, Regon: 271 97 95 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718.

II. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hotelowego (Kat. Ob. Bud. XIV), Budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (Kat. Ob. Bud.. XIV) oraz budynku garażowego na budynek gospodarczy (Kat. Ob. Bud. III) zlokalizowanych na działkach nr 3125/1, 3125/2, 3980, 2828/1, 2218/2, 2219; obręb 0001 Szczyrk – objętych pozwoleniem na budowę nr 1537/21 z 2021-08-03, remont pomieszczeń pozostałych objętym zgłoszeniem remontowym z dnia 31.04. wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowanie istniejącego zbiornika wody oraz drogi pożarowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych objętych wydanym pozwoleniem na budowę (działki: 2210/2, 2209/2, 3125/2 3125/1, 2828/1, 2218/2, 2222/4, 2222/5, 2222/6, 2222/7, 2831/1, 3124/2).

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia podano w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 7 SWZ.

V. Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Informacje na temat wadium podano w pkt. 8 SWZ.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryteria oceny ofert podano w pkt. 17 SWZ.

VII. Sposób i termin składania ofert
Termin składania ofert podano w pkt. 14 SWZ.
Oferty muszę być złożone w formie papierowej na adres korespondencyjny:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21

VIII. Informacje dodatkowe

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych w SWZ. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ww. ustawy.
 • Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własny koszt i ryzyko.
 • Wszelką korespondencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania z wyjątkiem oferty należy kierować na adres email: zagron.szczyrk@suezpolska.pl
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
 • Integralną część ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:
 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 1a
 3. Opis Przedmiotu Zamówienia
 4. Harmonogram
 5. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 3 Projekt Umowy
 7. Załącznik nr 4 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
 8. Załącznik nr 5 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 9. Załącznik nr 6 Formularz wykazu robót budowlanych
 10. Załącznik nr 7 Formularz wykazu osób
 11. Załącznik nr 8 Wzór zgłoszenia na wizję lokalną
 12. Załącznik nr 9 Klauzula RODO do procedury przetargowej
 13. Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa: do pobrania TUTAJ
 14. Załącznik nr 11 Pozwolenie na budowę decyzja nr 1537.2021
 15. Modyfikacja nr 1 do SWZ z dn. 22.10.2021
 16. Wyjaśnienia nr 2 do SWZ z dn. 27.10.2021
 17. Zał. nr 1 do Wyjaśnienia nr 2 do SWA z 27.10.2021
 18. Wyjaśnienia nr 3 do SWZ z dn. 03.11.2021
 19. Wyjaśnienia nr 4 do SWZ Zagroń 16.11.2021
 20. Wyjaśnienia nr 5 do SWZ z 22.11.2021
 21. Modyfikacja nr 3 do SWZ z 22.11.2021
 22. Modyfikacja nr 2 do SWZ z dn. 10.11.2021
 23. Wyjaśnienia nr 6 do SWZ z dn. 23.11.2021
 24. Wyjaśnienia nr 7 do SWZ z dn. 30.11.2021