ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 / 2021 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 / 2021 - 2023

27.10.2021 podpisaliśmy kontrakt ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763”.

Zakres inwestycji obejmuje budowę obwodnicy m. Radkowice i m. Brzeziny w ciągu DW 763 po nowym śladzie od skrzyżowania w formie ronda do węzła na DK73. Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu jednojezdniowej drogi klasy GP, wraz z budową dróg serwisowych, koniecznych do obsługi działek sąsiadujących. Długość odcinka wynosi około 11 km.

Obwodnica Radkowic (na terenie gminy Chęciny): Początek planowanej inwestycji zaczyna się od momentu włączenia w zaprojektowane przez GDDKiA Oddział Kielce rondo S7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów następnie stroną północną obejście m. Radkowice do granicy Gminy Chęciny i Morawica. W ciągu inwestycji przewiduje się budowę nowego mostu nad rzeką Bobrzą oraz wiaduktu nad linią kolejową nr 8.

Obwodnica w m. Brzeziny ( na terenie gminy Morawica): Od granicy Gminy Chęciny i Morawica obejście miejscowości Brzeziny stroną północną do włączenia do drogi krajowej DK 73 Kielce – Morawica. W ramach preferowanego wariantu przewiduje się wykonanie między innymi wiaduktu nad linią kolejową nr 73.

Do obowiązków specjalistów SAFEGE będzie należało:

 • uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz innych niezbędnych decyzji i uzgodnień
 • wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie ZRID (o ile zajdzie taka potrzeba)
 • wykonanie projektu budowlanego (do zaprojektowania jest 1 most oraz 7 wiaduktów drogowych, w tym jeden wiadukt trzyprzęsłowy na terenie w rejonie szkód górniczych)
 • uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej
 • wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu
 • pełnienie nadzoru autorskiego.

 

Zakładane efekty:

 • przeniesienie ruchu tranzytowego z miejscowości Radkowice i Brzeziny na nową obwodnicę,
 • aktywacja ekonomiczna terenów przyległych,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego,
 • budowa drogi o nawierzchni dostosowanej do nacisku 115 kN/oś,
 • poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców m. Radkowice i Brzeziny,
 • poprawa warunków podróżowania.

Razem z obwodnicami Radkowic i Brzezin mamy już w swoim portfolio 20 obwodnic w Polsce - to zdecydowanie zwiększa poziom bezpieczeństwa podróżnych, ale i zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko.