ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja / 2023 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja / 2023 - 2024

03.01.2023 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez projektanta pełnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.

Zakres dokumentacji projektowej, która podlega nadzorowi i weryfikacji przez ekspertów z Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE obejmuje następujące projekty, opracowania i wnioski:

  • projekty budowlane;
  • projekty wykonawcze;
  • przedmiary robót;
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
  • kosztorysy inwestorskie;
  • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (w tym Kartami Informacyjnymi Przedsięwzięcia), a w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – raportów z nich;
  • wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • wnioski o uzyskanie decyzji ZRID / wnioski o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
  • inne wymagane projekty, opracowania, wnioski, decyzje itp. niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Celem tego projektu jest przystosowanie linii do kolejowych połączeń aglomeracyjnych - aktualnie linia wykorzystywana jest głównie do przewozu ładunków.

Planowana kompleksowa modernizacja ponad 70 km torów i sieci trakcyjnej umożliwi przejazdy pociągów pasażerskich z prędkością 100-120 km/h. Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej zyskają 7 nowych przystanków kolejowych, co może stać się zachętą do korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1.