ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

O nas » RODO

Ochrona danych osobowych / klauzule informacyjne

SAFEGE - Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Treść zgód

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, przez SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z uczestnictwem w bieżącym procesie rekrutacyjnym w Spółce. Przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę w każdej chwili wycofać.”

Jeżeli jesteś zainteresowany zachowaniem przez nas Twoich dokumentów aplikacyjnych do celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowo poniższej klauzuli:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, przez SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Spółce. Przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę w każdej chwili wycofać.”

Każda z powyższych zgód może zostać w każdym momencie wycofana poprzez wysłanie krótkiego oświadczenia na adres: iod@suezpolska.pl.

Aplikacje, które nie zawierają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi są usuwane po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów:

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, (dalej „Spółka”), e-mail: biuro@safege.pl, oddział przedsiębiorcy zagranicznego: SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15/27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 Euro.

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@suezpolska.pl lub pisemnie pod adresem Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w następujących celach:

 1. oceny kwalifikacji kandydata i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które kandydat aplikuje oraz wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w Spółce w ramach bieżącego procesu rekrutacji,
 2. wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile została wyrażona przez kandydata zgoda w tym zakresie.

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO[1] - w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 * § 1 kodeksu pracy (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
 2. art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w zakresie danych o niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat poda takie dane w dokumentach aplikacyjnych) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Spółkę lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata – w zakresie danych podanych przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, innych niż dane wskazane w art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz dane o niepełnosprawności;
 5. art. 6 ust. 1 lit a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. jeśli kandydat zamieści w dokumentach aplikacyjnych dane dotyczące zdrowia lub inne dane szczególnych kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody kandydata;
 3. w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej, a zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez kandydata zgody;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do współpracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;
 5. art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych

Podanie danych w aplikacji o pracę w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

 1. uczestnictwem w bieżącym procesie rekrutacyjnym - będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,
 2. uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych - będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Odbiorcy danych

Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, rekrutacyjne i kadrowe, prawne, administracyjne, a także operatorom pocztowym lub kurierom.  Dane osobowe mogą być także ujawniane podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przysługujące uprawnienia

Kandydat ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) - z tego prawa kandydat może skorzystać zawsze, gdy zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO) - z tego prawa można skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO) - gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody kandydata lub umowy z nim zawartej i jednocześnie przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki);
 • w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli kandydat sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wobec kandydatów nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że z Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie kandydata Spółka udostępnia kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

SAFEGE - Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, (dalej „Spółka”), e-mail: biuro@safege.pl, oddział przedsiębiorcy zagranicznego: SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15/27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 Euro.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@suezpolska.pl.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Spółka pozyskała Pan/Pani dane osobowe od kontrahenta Spółki z uwagi na łączące Pana/Panią relacje (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna itp.).

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, ewentualnie dane o wykształceniu i doświadczeniu oraz posiadanych uprawnieniach i certyfikatach i inne dane niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a jej kontrahentem.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Spółką a kontrahentem, z którym łączą Pana/Panią relacje (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna itp.), w tym na potrzeby związane z identyfikacją reprezentantów i innych osób upoważnionych, z ustaleniem warunków zawarcia umowy, z koordynacją współpracy przy wykonywaniu umowy, jak również w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach, które umożliwią realizację powyższych celów.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celach kontaktowych będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń oraz w celach reklamacyjnych będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa. Umowa będzie archiwizowana dla celów księgowych, rachunkowych i podatkowych przez okres wynikający z przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką oraz kontrahentom. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

JAKIE PRAWA PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać zawsze, gdy zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;
 3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa wymienione powyżej w pkt. 1 – 3 może Pan/Pani zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony danych, e-mail: iod@suezpolska.pl.

Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się listownie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.uodo.gov.pl.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Spółka nie podejmuje wobec Pana/Pani decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Co do zasady Spółka nie przekazuje Pan/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pana/Pani żądanie, Spółka udostępnia kopię Pan/Pani danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

SAFEGE - Klauzula informacyjna – dane z innych źródeł (np. Internet)

Klauzula informacyjna – dane z innych źródeł (np. Internet)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15/27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre Cedex, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 Euro, działająca poprzez oddział: SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, e-mail: biuro@safege.pl (zwana dalej „Spółką”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może kontaktować się Pan/Pani za pośrednictwem e-maila iod@suezpolska.pl we wszystkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Spółka pozyskała Pana/Pani dane osobowe z powszechnie dostępnych źródeł tj. Internet, Biuletyn Zamówień Publicznych, strony internetowej podmiotu, w imieniu którego może Pan/Pani występować.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, dane podmiotu, w imieniu którego może Pan/Pani występować, a w przypadku prowadzenia przez Pana/Panią działalności gospodarczej – także firma, pod jaką prowadzi Pan/Pani działalność i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności, adres, informacje o przetargach, w jakich Pan/Pani lub podmiot, który Pan/Pani reprezentuje brał udział i o zrealizowanych projektach, a także branża działalności.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów, z którymi Spółka mogłaby w przyszłości nawiązać kontakt i współpracę w celu ubiegania się o udzielenie zamówień, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 2. wysłania przez Spółkę zapytania o ofertę oraz o możliwość nawiązania współpracy w celu pozyskania zamówienia, w tym zamówienia publicznego, złożenia oferty itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

JAKIE PRAWA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać zawsze, gdy zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 2. do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;

 3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa wymienione powyżej w pkt. 1 – 3 może Pan/Pani zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony danych; e-mail: iod@suezpolska.pl.

Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się listownie pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.uodo.gov.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 1. Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Co do zasady Spółka nie przekazuje Pan/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pana/Pani żądanie, Spółka udostępnia kopię Pan/Pani danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

SAFEGE - Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych Zamawiającego

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych Zamawiającego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Spółka SAFEGE informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre Cedex, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro, działająca poprzez oddział: SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, e-mail: biuro@safege.pl (zwana dalej „Spółką”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może kontaktować się Pan/Pani za pośrednictwem e-maila iod@suezpolska.pl we wszystkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH ORAZ KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Pana/Pani dane osobowe, w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego adresu e-mail, służbowego numeru telefonu zostały pozyskane przez Spółkę SAFEGE z ogłoszenia o przetargu / zamówienia publicznego wystawionego przez Zamawiającego, w strukturach organizacyjnych którego jest Pan/Pani zatrudniona.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki SAFEGE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na zapewnieniu bieżącego kontaktu z Zamawiającym, dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z ogłoszonym przetargiem / zamówieniem publicznym oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu ogłoszenia wyboru ofert przez Zamawiającego, w przypadku wszczęcia postępowania odwoławczego do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania albo do czasu przedawnienia ew. roszczeń.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

JAKIE PRAWA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (art.15 i 16 RODO). Z prawa do sprostowania może Pan/Pani skorzystać zawsze, gdy zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się listownie pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.uodo.gov.pl.

Prawa wymienione powyżej lit. a – c może Pan/Pani zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony danych email: iod@suezpolska.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Spółka nie podejmuje wobec Pana/Pani decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Co do zasady Spółka nie przekazuje Pan/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pana/Pani żądanie, Spółka udostępnia kopię Pan/Pani danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.