ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Nasze autorskie narzędzia

SWPRI (SYSTEM WSPOMAGANIA REALIZACJI INWESTYCJI)

Posiadamy własny system zarządzania kontraktem - SWPRI: System Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji. System ten umożliwia nadzór, ewidencjonowanie i rozliczanie projektu na każdym etapie.

SWPRI jest podstawowym elementem integrującym wszelkie przepływy informacji w projekcie – dostęp do niego ma Klient, Wykonawca, Inżynier Projektu i Projektant (system jest całkowicie bezpieczny – każdy użytkownik posiada indywidualny login, hasło i poziom dostępu do danych).

Biblioteka dokumentów SWPRI to kluczowy element dla całego systemu, w którym znajdują się wszystkie dokumenty związane z projektem. Dzięki scentralizowaniu I elektronicznym wersjom dokumentów system umożliwia zespołową prace nad projektem w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Ponadto pracujemy w oparciu o autorski Podręcznik Procedur Inwestycji, zawierający know – how naszej wyspecjalizowanej kadry. 

Nasze autorskie narzędzia

PICCOLO

Komputerowy model SUEZ Consulting do monitorowania i zarządzania siecią wodociągową w aglomeracjach miejskich pod nazwą PICCOLO opracowany został w oparciu o autorskie oprogramowanie. W wersji komercyjnej PICCOLO pojawiło się na rynku już w 1976 roku. Jego wersja wzbogacona o interfejs graficzny dystrybuowana jest zaś od 1986 roku.

Jest zatem PICCOLO od ponad 30 lat doskonalone i dopasowywane do potrzeb użytkowników, co powoduje, iż jest jednym z najlepszych spośród programów symulujących pracę sieci ciśnieniowych do przesyłu i dystrybucji dowolnej cieczy i gazu. PICCOLO jest dostępne w języku polskim.

Nasze autorskie narzędzia

PICCOLO zostało sprawdzone w ponad 300 wdrożeniach na całym świecie, między innymi w takich miastach jak: Barcelona, Buenos Aires, Bukareszt, Dżakarta, Ljubljana, Marsylia, Montreal, Strasburg, Tunis. Przy wykorzystaniu programu PICCOLO, spółka SUEZ Consulting opracowała w Polsce m.in. komputerowy model Wodociągów Układu Centralnego, które zaopatrują w wodę Aglomerację Warszawską i Pasmo Pruszkowskie (1,8 min mieszkańców). Model ten objął blisko 1500 odcinków i ponad 1100 węzłów.

PICCOLO to program o szerokich możliwościach, pozwalający na symulację pracy sieci każdego rodzaju (pierścieniowych i rozgałęzionych).

Nasze autorskie narzędzia

Program PICCOLO otrzymał Pierwszą Nagrodę Ministra Środowiska na targach Poleko 2004, wyróżnienie w konkursie EKO LAURY 2005, nagrodę EKOLAURY 2012 za wdrożenia oraz wiele pozytywnych opinii użytkowników, w tym ośrodków naukowych (m.in Politechniki Warszawskiej).

Program ten pozwala m.in. na stworzenie modelu sieci zaopatrzenia w wodę składającego się z kilkunastu rodzajów urządzeń, dzięki czemu umożliwia zobrazowanie dowolnej struktury hydraulicznej w sposób naturalny, bez uciekania się do schematów zastępczych i specjalnych metod interpretacyjnych.

Każdy typ urządzenia instalowany na sieci ma swój odpowiednik w bibliotece elementów programu i może zostać odwzorowany w modelu za sprawą określenia podstawowych cech i parametrów jego pracy.

Oprogramowanie oparte jest na wydajnym algorytmie obliczeniowym, dającym wyniki w krótkim czasie i przy niewielkich wymaganiach sprzętowych. Dzięki temu PICCOLO ułatwia interakcyjne modelowanie sieci o dużej złożoności.

Model wyposażony jest w bardzo efektywny i prosty w obsłudze graficzny interfejs użytkownika, opierający się na systemie rozwijalnych menu. Ma możliwość różnorodnych wizualizacji parametrów pracy sieci (np. rozkład ciśnień, prędkości przepływów i wiele innych). Dane i rezultaty obliczeń mogą być wyświetlane w postaci kolorowych plansz i wykresów lub w postaci tabelarycznej. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem MS Windows i MS Office.

Nasze autorskie narzędzia

Zintegrowany z programem moduł do obliczeń jakości wody umożliwia np. określenie czasów retencji oraz pozwala na symulację rozprzestrzeniania się i koncentracji dodawanych do wody związków chemicznych, jak np. związki chloru.

Zawarty w pakiecie moduł kontroli jakości umożliwia analizę zmian jakości wody, na przykład przez określenie szybkości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub obliczenie koncentracji związków chloru występujących w poszczególnych gałęziach sieci. Modelowanie matematyczne, którego wykorzystanie było ongiś uzasadnione jedynie podczas planowania rozbudowy i modernizacji systemu staje się obecnie narzędziem do lepszego zrozumienia zachowania się sieci w codziennych sytuacjach eksploatacyjnych. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia w obliczu rosnących problemów przedsiębiorstw eksploatacyjnych, spowodowanych trudnościami w utrzymaniu jednolitej jakości wody w całym systemie dystrybucyjnym.

Wśród nowych funkcji programu należy wymienić moduł do tworzenia harmonogramu pracy pomp oraz moduł obsługujący łącze do aktualizacji danych w czasie rzeczywistym PICCOLO REAL TIME oraz Centralny System Zarządzania Technicznego. System ten umożliwia podejmowanie decyzji typu ilościowego (koszty, poziomy ciśnień) i jakościowego (bezpieczeństwo sieci, jakość wody). PICCOLO REAL TIME jest doskonałym narzędziem do prezentacji danych z systemu monitoringu sieci (nie tylko wodociągowych, również np. paliwowych), które „spływają” do centralnej dyspozytorni z systemu SCADA (lub innego) poprzez system telemetryczny. Następnie w efektowny i przejrzysty sposób graficzny dane te są prezentowane na mapie numerycznej sieci. Przy zastosowaniu tego oprogramowania można sygnalizować przekroczenie różnych wartości fizycznych lub fizyko-chemicznych w sieci wodociągowej.

Rozwój oprogramowania symulacyjnego pracującego w czasie rzeczywistym przybiera w ostatnim czasie na znaczeniu w związku z rozpowszechnieniem stosowania monitoringu pracy sieci wodociągowej. Z uwagi na rosnące koszty produkcji, a tym samym ceny wody jako towaru komercyjnego oraz dostępnością zaawansowanych technicznie elektronicznych urządzeń pomiarowych, wiele przedsiębiorstw wprowadza zintegrowane systemy opomiarowania stacji uzdatniania wody dla głównych punktów sieci wodociągowej, a nawet odbiorców indywidualnych - by mieć pełną kontrolę nad poziomem produkcji, a tym samym móc oszacować poziom strat w sieci.

Nasze autorskie narzędzia

Cel modelowania sieci:

PICCOLO idealnie nadaje się do analizy sieci dystrybucyjnych pod kątem wszelkich problemów, z którymi styka się przedsiębiorstwo eksploatacyjne. Możliwe zastosowania obejmują między innymi następujące zagadnienia:

  • diagnostyka sieci: informacje o obecnym i przyszłym zachowaniu się sieci w dowolnych warunkach, możliwość znalezienia jej słabych punktów, elementów przeciążonych i niedociążonych oraz optymalizację krótko- i średniookresową planu remontów.
  • analiza sytuacji kryzysowych: zakres skutków i wielkość ograniczeń w dostawie wody spowodowanych np. zanieczyszczeniem źródła, zablokowaniem zaworu, awaryjnym wyłączeniem magistral lub zbiorników retencyjnych = zwiększenie niezawodności zaopatrzenia obszarów poprzez zmianę sposobu ich zasilania.
  • kontrola wydajności sieci pod kątem planowanej rozbudowy lub w warunkach zwiększonego zapotrzebowania.
  • optymalizacja zarządzania siecią: sterowanie przepływami, rozkładem ciśnień i czasami retencji pod kątem minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Ustalenie prawidłowego współdziałania urządzeń zainstalowanych na sieci z pozostałymi jej elementami, ograniczenie tranzytu wody w systemie poprzez obszarowe zbilansowanie zasilania i rozbioru wody.
  • zarządzający siecią ma możliwość szybkiego przeprowadzenia dowolnych symulacji, na przykład pod kątem optymalizacji metod zarządzania, optymalizacji planu konserwacji i napraw oraz ustalenia właściwych reżimów eksploatacyjnych.