ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Sektory » Odpady

Odpady

Sortownia odpadów Kraków

Jako doradca techniczny i środowiskowy pomożemy w zaplanowaniu, przygotowaniu i zarządzaniu inwestycjami z zakresu gospodarki odpadami związanymi z m.in.:

 • modernizacją składowisk odpadów
 • sortowniami
 • spalarniami odpadów komunalnych i specjalnych
 • gospodarką odpadami
 • utylizacją odpadów
 • zanieczyszczeniem terenów budowy
 • zanieczyszczeniem gleby, etc
Składowisko Białystok

Zrównoważony rozwój - gospodarka odpadami zorientowana na ekosystem

Polska to szósty największy wytwórca odpadów w UE, a główną metodą zagospodarowania odpadów jest tu ich składowanie. Tymczasem przemyślana gospodarka odpadami komunalnymi z wykorzystaniem zakładów termicznego przekształcania odpadów przynosi wymierne korzyści na całym świecie. Nasi inżynierowie przygotowują wielkie inwestycje proekologiczne, pozwalające wykorzystać odpady komunalne do produkcji energii i ciepła w skojarzeniu. Działania te w połączeniu z prowadzonymi od wielu lat przez SUEZ Consulting Polska nadzorami budowy i rekultywacji składowisk, sortowni i zakładów unieszkodliwiania odpadów pozwolą gminom na dostosowanie do standardów i przepisów obowiązujących w UE.

Składowisko Kraków

NASZE REFERENCJE W ZAKRESIE ODPADÓW

Uczestniczyliśmy w takich projektach „odpadowych”, jak:

 • „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach”,
 • „Inspektor Nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”,
 • Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych surowcowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubochnia Górki koło Tomaszowa Mazowieckiego”,
 • „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie”,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z niezbędna dokumentacją Przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” w Gdańsku,
 • „Budowa zadaszenia placu tymczasowego składowania osadu odwodnionego wraz z budową zjazdu oraz murków oporowych na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie",
 • „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB”,
 • „Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu”,
 • „Rozbudowa składowiska odpadów Rawa Mazowiecka-Pukinin”,
 • Przeprowadzenie działań promocyjno-informujących dla Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”,
 • Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” (CONSEKO-SAFEGE),
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I”.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / 2014
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2013 - 2017
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla kontraktu nr 4: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach / 2013 - 2015
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie / 2012 - 2015
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych surowcowych - Lubochnia Górki k.Tomaszowa Mazowieckiego / 2012 - 2013
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2011 -2013
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach / 2011 - 2012
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / 2018 - 2021