ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

O nas » Ogólne Warunki Korzystania

Ogólne Warunki Korzystania

SAFEGE Société par actions simplifiée (Spółka akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce (dalej: „SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce”) umożliwia Użytkownikom dostęp do strony www.safege.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”). Użytkownicy, którzy odwiedzają Stronę internetową zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków korzystania („GTU”).

Korzystanie ze strony internetowej

Niniejsza Strona internetowa dostarcza informacji o działaniach SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce. Informacje publikowane na Stronie internetowej są rzetelne i aktualne, i SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony internetowej w dowolnym czasie i według własnego uznania.

Strona internetowa została udostępniona za darmo (z wyłączeniem wszelkich kosztów połączenia ze Stroną internetową, które pozostają wymagalne po stronie Użytkownika).

Dostęp do strony internetowej

Strona internetowa jest dostępna w systemie 24/7, z wyjątkiem przerw technicznych. SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce nie może zagwarantować, że Strona internetowa będzie zawsze sprawnie działała. Podobnie nie może ponosić odpowiedzialności za skutki zdarzeń siły wyższej, awarii lub problemów technicznych wpływających na sprzęt, programy i oprogramowanie lub Internet, które mogą powodować zawieszenie lub zatrzymanie usługi. SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, trudności w korzystaniu lub niekompatybilności występującej pomiędzy przedmiotową Stroną internetową a plikami, przeglądarką lub jakimkolwiek innym programem użytkownika używanym do uzyskania dostępu do Strony internetowej. 

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa i cała jej zawartość są chronione prawami własności intelektualnej. Strona internetowa i wszystkie jej elementy w szczególności takie jak teksty, ilustracje, logo SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce i fotografie stanowią własność SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce. Niniejsze Ogólne warunki korzystania nie udzielają użytkownikowi żadnej licencji na korzystanie z logo lub fotografii zawartych na Stronie internetowej. Powielanie i/lub przedstawianie Strony internetowej podlega uprzedniej pisemnej zgodnie SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce.

Hiperłącza

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza do innych stron internetowych, w szczególności za treść tych stron. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za decyzję o kliknięciu w linki. Co więcej, użytkownik jest zobowiązany do powzięcia niezbędnych środków ostrożności, aby zabezpieczyć się przed zanieczyszczeniem ze Strony internetowej, w szczególności przez jeden lub więcej wirusów. SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza do niniejszej Strony internetowej.

Odpowiedzialność

SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za majątkowe lub przypadkowe szkody (w tym m.in. awarie techniczne, ujawnienie poufnych dokumentów, utrata danych) ani żadne szkody wynikowe występujące w trakcie korzystania ze Strony internetowej lub w związku z takim użyciem Strony internetowej.

Informacje dotyczącej przetwarzania danych osobowych

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce zbiera i przetwarza dane osobowe (nazwisko, imię, adres e-mail, itp.) przekazane do SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce poprzez Stronę internetową.

Dane są przetwarzane przez SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce. Hosting zapewnia zewnętrzny dostawca usług hostingowych, który jest podwykonawcą SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej i są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane w celu przetworzenia prośby.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie danych osobowych, mają Państwo prawo do dostępu, poprawiania, ograniczania przetwarzania, usunięcia i przeniesienia danych, które mogą Państwo wykonać przekazując pisemną prośbę na adres: SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: iod@suezpolska.pl, podając nazwisko, imię i adres pocztowy oraz z kopią obu stron dokumentu tożsamości. 

Jeśli mają Państwo trudności z zarządzaniem swoimi danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać skargę do Inspektora Ochrony Danych SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce pocztą na następujący adres: SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa lub przesłać wiadomość e-mail na adres: iod@suezpolska.pl. Mają Państwo również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Pliki Cookies  

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach określonych poniżej.

Czym są pliki cookie i do czego służą?

Plik cookie to informacje przechowywane na Państwa dysku twardym przez serwer strony internetowej, którą Państwo odwiedzają. Zawiera on kilka danych:

  • nazwę serwera, który je przesyła;
  • identyfikator w formie unikatowego numeru;
  • ewentualnie datę wygaśnięcia.

Pliki cookies pomagają poprawić doświadczenia związane z przeglądaniem strony internetowej.

Typ plików cookies wykorzystywane przez naszą Stronę internetową

Strona internetowa przesyła określoną ilość plików cookies, aby umożliwić nam:

przygotowanie statystyk na temat ruchu i użycia oraz ilości różnorodnych komponentów Strony internetowej (odwiedzane sekcje i treści, ścieżka przeglądania), aby umożliwić nam poprawę udziału i ergonomii naszych usług;
przystosowanie Strony internetowej do preferencji wyświetlania Państwa systemu (język, rozdzielczość, system operacyjny, itp.) w trakcie odwiedzania naszej Strony internetowej, według sprzętu i oprogramowania do wyświetlania lub odczytu z Państwa systemu;
wdrożenie środków ochrony, np. gdy są Państw proszeni o ponowne zapisanie się na jakiś element zawartości lub usługę po upływie określonego czasu.

Prawo właściwe

Niniejsze Ogólne warunki korzystania podlegają prawu polskiemu.