ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Obwodnica Radomia

Linia Kolejowa nr 7

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Woda i Ścieki

Woda i Ścieki

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Zajmujemy się:

 • zaopatrzeniem w wodę
 • oczyszczaniem ścieków
 • modelowaniem sieci
 • ochroną przeciwpowodziową
Gospodarka wodnościekowa - Ełk

 

 • tamami
 • kolektorami głębokowodnymi
 • strefami przybrzeżnymi
 • zapewniamy zrównoważony rozwój
 • badaniami, etc.

 

Kanał Elbląski

Oczyszczalnie ścieków, zapewnienie wody i ochrona środowiska

Wybudowane i przekazane do eksploatacji przez nas oczyszczalnie ścieków zrealizowane zostały terminowo i z zastosowaniem we wszystkich obiektach nowoczesnego wyposażenia technologicznego. Oczyszczalnie te charakteryzują się stabilnym, ponadnormatywnym stopniem oczyszczania ścieków, a zainstalowane systemy kogeneracji energii są doskonałym sposobem ochrony zasobów energetycznych Ziemi. 

OŚ Piaseczno

Produkowany na oczyszczalniach biogaz jest bardzo dobrym paliwem dla zainstalowanych systemów kogeneracyjnych opartych o gazowe generatory prądu. Na terenie oczyszczalni ścieków (np. w Płocku i Piasecznie) uruchomiono również nowoczesną instalację suszenia osadu nadmiernego. Zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne, kontrola i wizualizacja pracy urządzeń, automatyczne sterowanie procesami technologicznymi oraz jakość wykonania obiektów uzasadniają konieczność wyróżnienia tych inwestycji. 

Kanał Elbląski

Nasze referencje w zakresie wodno-ściekowym:

Mieliśmy możliwość zmodernizować lub wybudować 65 oczyszczalni ścieków oraz zapewnić (poprzez nadzór i projektowanie) ponad 40 000 km sieci kanalizacji – są to między innymi następujące inwestycje:

 • „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”,
 • „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”,
 • „Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej”,
 • „Poprawa jakości wody w Białymstoku”,
 • „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”,
 • „Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie”,
 • „Gospodarka wodno – ściekowa w Mysłowicach”,
 • „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo – Borki”,
 • „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom",
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”,
 • "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy",
 • „Rembertów - kanały ściekowe",
 • „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków dla Gminy Chybie”,
 • „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno”,
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów”, Zadanie I – Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów”,
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej” w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”,
 • „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I i II”,
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lutnia i Wróblowice; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”,
 • „Zakład Chlorowania w Warszawie – modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej”,
 • „Inżynier dla Zadania nr 14 pn. Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer w Warszawie”,
 • „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS Opolski etap III”,
 • „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”,
 • „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC na Roboty budowlane ("czerwona książka") dla przebudowy - modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”,
 • „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie”, 
OŚ Węgrów
 • „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań",
 • „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia”,
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w Jankowicach - rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej",
 • „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej we Włocławku”,
 • „Kompleksowe Uporządkowanie gospodarki Wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”,
 • „Budowa infrastruktury wodno- ściekowej na terenie gminy Opoczno”,
 • „Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka”,
 • „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie”,
 • „Pełnienie funkcji Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Bobrowiec, gmina Piaseczno”,
 • „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazlów i Karwowo i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko - część północna i Chodaków w Sochaczewie”,
 • „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Branice”,
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn”,
 • „Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo”,
 • „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”,
 • „Inżynier dla budowy: Rembertów – kanały ściekowe”,
 • „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”,
 • „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”,
 • "Budowa oczyszczalni ścieków i urządzeń do produkcji biogazu oraz gospodarki osadowej w Brzegu",
 • „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””,
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”,
 • „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich”,
 • „Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka”,
 • „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”,
 • „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków",
 • „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”,
 • „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły”,
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec”,
 • „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno”,
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda",
 • „Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu”,
 • „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej”,
 • Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Jednorożec",
 • „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom”,
 • "Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej Aglomeracji Ełk",
 • „Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej – Przetarg IX w Warszawie”,
 • „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – etap I”,
 • „Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach – część Kontraktu III (Brwinów)”,
 • "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik", "Budowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od ulicy Kubika do ulicy Zgorzeleckiej w Bolesławcu",
 • "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Świebodzin",
 • "Renowacja sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem metody bezwykopowej w Warszawie",
 • "Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu",
 • „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lubsza, Oława i Olszanka”, 
OŚ Piaseczno
 • „Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Rawa Mazowiecka w wodę pitną – Etap I”,
 • „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – etap I”,
 • „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”,
 • „Poprawa jakości wody w Białymstoku”,
 • „Kompleksowe zarządzanie wodociągami i kanalizacją w rejonie Janowa Lubelskiego”,
 • „Renowacja kanałów w ciągu ulic Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu w dzielnicy Pomorzany w Szczecinie”,
 • „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Zielonki w latach 2012-2014”,
 • „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”,
 • „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) w Warszawie”,
 • „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok",
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Marcinowice”,
 • „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”,
 • „Kompleksowe Rozwiązanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Kolno”,
 • „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice",
 • „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II”,
 • „Gospodarka Wodno-Ściekowa w Olsztynie”, „Poprawa jakości wody w Opolu”,
 • Pomoc techniczna dla projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Sitkówka" dla miasta Kielce”,
 • „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,
 • „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Jeleniej Górze”,
 • „Poprawa jakości wody w Szczecinie”,
 • „Oczyszczanie ścieków w Łodzi”,
 • Opinia na temat modelu stworzonego na potrzeby opracowania: „Strategia rozwoju systemu rozsyłu wody z wodociągów układu Centralnego dl m. st. Warszawy i Pasma Pruszkowskiego”,
 • “Masterplan gospodarki wodno-ściekowej dla Warszawy”,
 • „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”,
 • „Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim",
 • „Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego w Warszawie”,
 • „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”,
 • „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa",
 • ”Zadanie I. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej. Zadanie II. Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych "Powiśle" przy ul. Dobrej 74 w Warszawie”,
 • „Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, Wiśniowej i Stawnej w Krotoszynie w ramach Projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II” i wiele innych.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie wariantowej ekspertyzy techniczno-ekonomicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla elektrociepłowni / 2021
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwapniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym / 2021 - 2027
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja głównych punktów zasilania wraz ze stacjami, wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w SUW Wieliszew / 2020 - 2023
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej w Warszawie / 2020 - 2023
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Centralne sterowanie siecią w Warszawie / 2020 - 2023
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: System gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sulejówek / 2020 - 2023
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa grobli zabezpieczającej teren kopalni w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. / 2020
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: RE Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli / 2020 -2023
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Południew Warszawie w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej / 2019
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja instalacji wapna / 2019 - 2021
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora Wiślanego w Warszawie / 2019
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie - w Gminie Wieliczka / 2019
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI / 2019 - 2023
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym / 2019
 15. PROJEKTOWANIE: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie / 2019
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie 7 zakładów i obiektów MPWiK Warszawa / 2019 - 2024
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do hali produkcyjno-magazynowej Volkswagen / 2018
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej w Warszawie / 2009 - 2011
 19. POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II / 2009
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Wymiana i renowacja magistral i sieci rozdzielczej w Warszawie / 2009 - 2011
 21. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk / 2009 - 2014
 22. POMOC TECHNICZNA: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice / 2009 - 2013
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach / 2009 - 2012
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie / 2009 - 2012
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Jednorożec / 2009 - 2011
 27. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej w Łazach / 2009 - 2013
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu / 2010 - 2011
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib" / 2012 - 2013
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec / 2010 - 2011
 31. POMOC TECHNICZNA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno / 2010 - 2011
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu / 2010 - 2013
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec / 2009 - 2011
 34. POMOC TECHNICZNA: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I / 2010-2013
 35. INŻYNIER KONTRAKTU: Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków / 2010 - 2013
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie / 2010 - 2011
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka / 2010 - 2012
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka II / 2012 - 2013
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki / 2010 - 2013
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2010 - 2014
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Rembertów – kanały ściekowe / 2010 - 2012
 43. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku / 2010 - 2014
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa / 2010 - 2014
 45. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie / 2014
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie / 2010 - 2014
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I / 2011 - 2014
 48. PROJEKTOWANIE: Pompownia ścieków i kanalizacja ściekowa - Warszawa, dzielnica Białołęka / 2015
 49. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2015
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II / 2015
 51. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ogólnospławnej i przebudowa stacji pomp kanałowich "Powiśle" - Warszawa / 2015 - 2018
 52. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Marymont” w Warszawie / 2015 - 2018
 53. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I i II / 2015 - 2018
 54. PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna dla Gminy Serock / 2015
 55. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III / 2015 - 2019
 56. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik / 2015
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu / 2015 - 2016
 58. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska - Sochaczew / 2015 - 2016
 59. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – kontrakt 1 / 2015
 60. PROJEKTOWANIE: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego / 2014 - 2015
 61. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklany (zadanie od 1 do 6) / 2014 - 2015
 62. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej / 2014 - 2017
 63. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa kanalizacji dla miejscowości Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Stary Kobylnik i Siemiradz / 2014 - 2015
 64. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze miasta i gminy Wołomin / 2014 - 2015
 65. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I / 2014 - 2015
 66. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie, Etap I / 2014 - 2016
 67. PROJEKTOWANIE: Sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przyłączami we wsiach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Sękocin Las, Laszczki, Podolszyn Nowy, Rybie, Falenty, Falenty Nowe, Nowe Grocholice, Raszyn, na terenie Gminy Raszyn / 2014 - 2015
 68. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku / 2014 - 2016
 69. INŻYNIER KONTRAKTU: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37 w Myślenicach / 2014 - 2015
 70. PROJEKTOWANIE: Budowa przewodów wodociągowych pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie dzielnica Wilanów – 10 części / 2014 - 2015
 71. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie k. Mszczonowa / 2014 - 2015
 72. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie / 2014 - 2015
 73. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie / 20014 - 2015
 74. inżynier kontraktu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie / 2014
 75. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim / 2014 - 2015
 76. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2013 - 2017
 77. INŻYNIER KONTRAKTU: System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański / 2013 - 2017
 78. INŻYNIER KONTRAKTU: Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2 – Etap II - Warszawa / 2013 - 2014
 79. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” / 2013 - 2016
 80. PROJEKTOWANIE: Budowa zadaszenia poletek osadowych wraz z ich remontem na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2013 - 2014
 81. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu kolektora bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy trasie Mostu Północnego / 2013 - 2015
 82. INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II / 2013 - 2015
 83. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia / 2013 - 2015
 84. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Raszyn – faza II / 2013
 85. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2013 - 2014
 86. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ic" / 2014 - 2015
 87. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami” w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Nowogrodziec – etap Ia: / 2013 - 2014
 88. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II / 2013 - 2016
 89. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z odgałęzieniami do posesji oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji we wsi Łbiska, Gmina Piaseczno / 2013 - 2014
 90. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali i sieci wodociągowej w Dęblinie / 2013 - 2014
 91. INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015
 92. PROJEKTOWANIE: Sieci wodociągowe dla „Adventure World Warsaw” w miejscowości Tłuste k. Grodziska Mazowieckiego / 2012 - 2013
 93. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części Miasta Głogów / 2012 - 2014
 94. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I / 2012 - 2015
 95. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego / 2012 - 2013
 96. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Zielonki / 2012 - 2014
 97. INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka / 2012 - 2014
 98. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury wodno–ściekowej na terenie Gminy Opoczno / 2012 - 2014
 99. INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II / 2015
 100. INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II / 2012 - 2016
 101. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Bobrowiec, gm. Piaseczno / 2012 - 2013
 102. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem / 2012 - 2013
 103. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia - Sochaczew / 2012 - 2013
 104. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie / 2012 - 2013
 105. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I / 2011 - 2015
 106. INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie / 2011 - 2014
 107. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko - część północna i Chodaków w Sochaczewie / 2011 - 2013
 108. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki / 2011 - 2015
 109. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa oczyszczalni ścieków w Branicach / 2011 - 2015
 110. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo / 2010 - 2011
 111. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont kanalizacji w Radlinie / 2016
 112. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Baranowie / 2016
 113. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej i Mirtowej w warszawskim Wawrze / 2016
 114. INŻYNIER KONTRAKTU: Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0” odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w Warszawie / 2016 - 2017
 115. PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017
 116. PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów / 2016
 117. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji uzdatniania wody w Piasecznie / 2016
 118. POMOC TECHNICZNA: Likwidacja lagun osadowych na OŚ Maszewo / 2016 - 2017
 119. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap / 2016 - 2022
 120. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach / 2017 - 2018
 121. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew / 2017 - 2019
 122. INŻYNIER KONTRAKTU:„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II / 2017 - 2019
 123. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II / 2017 - 2020
 124. POMOC TECHNICZNA + INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EŁk II / 2017 - 2022
 125. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy / 2017 - 2020
 126. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie / 2017 - 2019
 127. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu / 2017
 128. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa / 2017 - 2019
 129. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach / 2017 -2018
 130. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bulowice w Gminie Kęty / 2017 - 2019
 131. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji pomp kanałowych „Powiśle” / 2017 - 2018
 132. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa parkingu sklepu Leroy Merlin w Wołominie / 2017
 133. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wiaduktu nad linią kolejową, dróg dojazdowych do wiaduktu i przebudowa kanalizacji deszczowej w Elblągu / 2017
 134. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu / 2017
 135. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce / 2017 - 2025
 136. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozudowa ul. Cześnikowskiej oraz wymiana i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Poznaniu / 2017 - 2018
 137. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański / 2017 - 2019
 138. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja toru regatowego Malta w Poznaniu / 2017 - 2018
 139. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja toru regatowego Malta w Poznaniu / 2017 - 2018
 140. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach / 2017 - 2018
 141. POMOC TECHNICZNA: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opla w Tychach / 2017 - 2018
 142. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łomży / 2018 - 2023
 143. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów / 2018 - 2021
 144. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w Warszawie / 2018 - 2019
 145. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz / 2018 - 2020
 146. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej Prabuty – Stańkowo wraz z budową wodociągu w Stańkowie / 2018
 147. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów / 2018 - 2020
 148. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice / 2018 - 2021
 149. INŻYNIER KONTRAKTU: Gospodarka Ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra / 2018 - 2024
 150. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka / 2018 - 2021
 151. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą / 2018 - 2022
 152. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa / 2018
 153. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno / 2018
 154. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / 2018 - 2021
Zobacz zdjęcia
Kanał Elbląski Kanał Elbląski Kolektor głębokowodny Gdynia Krk Kujawy OŚ OŚ_Boleslawiec