ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Obwodnica Radomia

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Usługi » Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji

Rzetelne zarządzanie projektem to podstawa i kluczowy element naszego działania. Dla pomyślnego wdrażania powierzonego zadania niezbędny jest rygorystyczny – ale i elastyczny – system zarządzania z przejrzystym podziałem zadań, odpowiedzialności, sprawozdawczości i kanałów komunikacji oraz umiejętności techniczne, interdyscyplinarne doświadczenie i know-how niezbędne dla zarządzania projektami każdego typu i dla każdego Klienta. Odpowiadamy na potrzebę każdego sektora rynku. Działamy dla instytucji z sektora publicznego, firm komercyjnych oraz przemysłu.

Realizacja inwestycji:

  • innowacyjne rozwiązania konsultingowe i usługi doradcze
  • nadzór inwestorski
  • zarządzanie projektem
  • inwestor zastępczy
  • bieżące rozliczanie inwestycji
  • monitoring środowiskowy.

 

WYSOKOWYKWALIFIKOWANI LOKALNI EKSPERCI NA KLUCZOWE STANOWISKA

Gwarantuje to nie tylko pewność, że Zespół jest świadomy lokalnych uwarunkowań, regulacji prawnych i standardów, ale i ułatwia kontakty z bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami, co z kolei prowadzi do stałego rozwoju Projektu oraz wzrostu jego efektów. Wybieramy Ekspertów, którzy nie tylko posiadają wymagane kwalifikacje w postaci profesjonalnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności technicznych (biegła znajomość polskiego Prawa Budowlanego, prawa zamówień publicznych, regulacji prawnych, środowiskowych, etc.): eksperci pracujący na naszych kontraktach są w większości pracownikami naszej firmy lub są sprawdzonymi specjalistami, którzy wielokrotnie pracowali z nami przy podobnych projektach i mają bardzo dobrą reputację wśród fachowców z poszczególnych dziedzin.

PRZEJRZYŚCIE ZDEFINIOWANE ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jasno i czytelnie określone dla każdego z członków Zespołu zadania, role, obowiązki, terminy, system sprawozdawczości oraz odpowiedzialność. 

SPOSÓB OSIĄGANIA OCZEKIWANYCH REZULTATÓW

Kluczowe kwestie, zasadnicze dla osiągnięcia ogólnego celu oraz pożądanych wyników Projektu to swego rodzaju trzon ogólnej strategii realizacji. Te kwestie to:

  • Terminowość: konieczne jest, aby prace przebiegały zgodnie z planem oraz zostały wykonane po ustalonych kosztach. Wszelkie potencjalne przeszkody w punktualnym wdrażaniu robót będą rozpoznawane przed czasem.
  • Zapewnienie jakości: monitorujemy stosowanie się Wykonawców do zweryfikowanych przez nas systemów jakości, zapewniamy działania korygujące bądź alternatywne rozwiązania w razie potrzeby. 

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE

Jesteśmy oddani rozwijaniu partnerstwa z Pracownikami oddelegowanymi do Projektu z ramienia Klienta. Szkolimy pracowników Klienta, przekazujemy wiedzę niezbędną dla Projektu(know-how). Niezwykle ważne jest kultywowanie utrzymania ducha współpracy i kooperacji, połączenie wspólnych sił w celu owocnego wdrożenia nie tylko Projektu, ale i stałego, trwałego rozwoju instytucjonalnego i rozwoju kapitału ludzkiego. Dzięki temu w przyszłości jednostki te będą mogły realizować podobne projekty.

SWPRI (System Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji / system elektroniczny)

System ten – naszego autorstwa - umożliwia nadzór, ewidencjonowanie i rozliczanie projektu na każdym etapie. SWPRI jest podstawowym elementem integrującym wszelkie przepływy informacji w projekcie: dostęp do niego ma Klient, Wykonawca, Konsultant i Projektant (system jest całkowicie bezpieczny – każdy użytkownik posiada indywidualny login, hasło i poziom dostępu do danych). Biblioteka dokumentów SWPRI to kluczowy element dla całego systemu, w którym znajdują się wszystkie dokumenty związane z Projektem. Dzięki scentralizowaniu i elektronicznym wersjom dokumentów system umożliwia zespołową pracę nad Projektem w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.  

PARTNERSTWO

Istnieją większe szanse terminowego ukończenia Projektu oraz dostarczenia produktu wysokiej jakości wówczas, gdy można stworzyć silne i stabilne partnerstwo między Klientem, Konsultantem (Inżynierem Kontraktu) i Wykonawcami. Rolą naszą - Konsultanta - jest zapewnienie więzi między uczestnikami procesu inwestycyjnego i stworzenie przekonania, iż do wszelkich kwestii podchodzi się w sprawiedliwy i uczciwy sposób.

„BACKSTOPPING” – WSPARCIE BIURA MACIERZYSTEGO

Jesteśmy firmą globalną i jako taka mamy możliwość dzielenia się doświadczeniem uzyskanym na innych projektach (nie tylko w Polsce) przy realizacji różnorakich inwestycji. 

NADZÓR INWESTORSKI I KONTROLA FINANSOWA INWESTYCJI

Prowadzenie nadzoru w Polsce wymaga spełnienia przepisów zawartych w polskim Prawie Budowlanym oraz utrzymania wymaganych standardów jakości. Zadaniem naszym jest prowadzenie ciągłej kontroli postępu robót, jakości wykonanych prac, wartości robót. Bardzo ważne jest, by Konsultant ustanowił przejrzyste procedury jednoznacznie określające normy, według których będą oceniane wykonane prace w aspekcie technicznym i finansowym.

SYSTEM ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ (SZI)

Ważnym elementem umożliwiającym prawidłowe monitorowanie Projektu jest utworzenie jasnych procedur redagowania wymaganych sprawozdań oraz programu finansowo – księgowego. Wykonane i wykorzystywane przez SAFEGE na cele innych projektów narzędzie elektroniczne (SWPRI) umożliwia opracowanie wymaganych dokumentów w oparciu o przejrzyste procedury tworząc tym samym przyjazne narzędzie.