ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia Kolejowa nr 7

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Sektory » Środowisko

Środowisko

Zakres działalności:

 • monitoring środowiskowy
 • studia wykonalności
 • konsultacje społeczne
 • pozwolenia i decyzje
 • kontrola i regulacja ryzyk przemysłowych
 • oceny oddziaływania na środowisko, etc.

Nasz serwis środowiskowy:

 • Wykonaliśmy 75 projektów stricte środowiskowych – studia wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, dokumentacja przedprojektowa, wnioski o dofinansowanie, ekspertyzy, raporty środowiskowe, itp.
 • Wykonaliśmy ponad 30 projektów, których dużą i istotną częścią były usługi środowiskowe.
 • W ciągu ostatnich kilku lat prowadziliśmy 20 projektów z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.
 • Wykonujemy nadzory środowiskowe i przyrodnicze na etapie projektowania i prowadzenia robót.

Niektóre z naszych projektów w tym zakresie to:

 • Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko, Studium Wykonalności, Aktualizacja Programu pod nazwą: „Strategia i kierunki uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa”,
 • Analiza Techniczna i Ekonomiczna budowy głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze,
 • przygotowanie wielu ocen oddziaływania na środowisko i analiz środowiskowych,
 • Opracowanie Studium Wykonalności i przygotowanie wniosków do ZPORR wraz z wymaganymi załącznikami dla następujących zadań inwestycyjnych w ramach ZPORR. Priorytet 1, Działanie 1.2: rozbudowa systemu wodociągów w mieście Marki Etap I – budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Marki wraz z przepompowniami,
 • Projekt selektywnej zbiórki, wdrożenie edukacji publicznej, promocja przedsięwzięcia, w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu".
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. PROJEKTOWANIE: Koncepcji zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” / 2021 - 2022
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej w Warszawie / 2020 - 2023
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: System gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sulejówek / 2020 - 2023
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie instalacji odpylającej, odsiarczania i odazotowania spalin dla ciepłowni miejskiej w Pabianicach / 2020 -2022
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora Wiślanego w Warszawie / 2019
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie - w Gminie Wieliczka / 2019
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa 17 km gazociągu w Gałęzicach / 2019 - 2021
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych zakładów chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy / 2019 - 2020
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie 7 zakładów i obiektów MPWiK Warszawa / 2019 - 2024
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda / 2010 - 2012.
 11. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II / 2009 - 2013
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 / 2009 - 2012
 13. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk / 2009 - 2014
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Wycinka drzew i krzewów w pasie autostrady A2 na odc. granica woj. łódzkiego - Warszawa (Konotopa) / 2009 - 2010
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia / 2010 - 2013
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodościekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib" / 2012 - 2013
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do miejscowości Nowogrodziec / 2010 - 2011
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie / 2010 - 2011
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000" / 2010 - 2014
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (3 zadania) / 2015 - 2017
 22. POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie / 2012 - 2015
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drugiej kwatery składowiska oraz sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych surowcowych - Lubochnia Górki k.Tomaszowa Mazowieckiego / 2012 - 2013
 25. PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017
 26. POMOC TECHNICZNA: Likwidacja lagun osadowych na OŚ Maszewo / 2016 - 2017
 27. INŻYNIER KONTRAKTU: Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych dla Volkswagen-Poznań – Z1 / 2016 - 2017
 28. POMOC TECHNICZNA + INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EŁk II / 2017 - 2022
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy / 2017 - 2020
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Park Rataje w Poznaniu / 2017
 31. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach / 2017 - 2018
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice / 2018 - 2021
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / 2018 - 2021