ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Paszkowianka

Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele SAFEGE (dalej również: „Wykonawca”, „Projektant”) zapoznali się z treścią wszystkich pism, wniosków i uwag (dalej: „dokumenty”), jakie wpłynęły do Wykonawcy w terminie do dnia 23.03.2023 r., po spotkaniach ze społeczeństwem gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, które odbyły się w dniach 07-09.03.2023 r. w związku z realizowanym Opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków”.

Kopie dokumentów zostały przekazane do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (dalej również: „MZDW”, „Inwestor”).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej – cz. IV Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do Umowy podpisanej z MZDW, Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania wniosków społeczeństwa do rozwiązań projektowych i wyrażenia opinii na temat możliwości ich uwzględnienia. Projektant szczegółowo analizuje wnioski mieszkańców do rozwiązań projektowych i w odpowiedzi na te wnioski, w terminie do dnia 31.05.2023 r. przekaże do Inwestora opinie na temat możliwości uwzględnienia zmian w rozwiązaniach projektowych. Nadmieniamy, że decyzja o uwzględnieniu zmian w rozwiązaniach projektowych, które znajdują uzasadnienie techniczne i są pozytywnie zaopiniowane przez Projektanta, nie leży w gestii Wykonawcy.

Dodatkowo informujemy, że MZDW, mając na względzie liczne postulaty mieszkańców, zwrócił się do SAFEGE z prośbą o opracowanie wynikowego wariantu drogi Paszkowianki:

  • uwzględniającego (w miarę możliwości) przebieg przedstawiony w Studium gmin Michałowice i Nadarzyn;
  • dla prędkości do projektowania 80 km/h;
  • o przekroju jednojezdniowym;
  • bez połączenia z ulicą Pruszkowską;
  • uwzględniającego przejście tunelami: pod ul. Pruszkowską i kolejką WKD;
  • z dodatkowymi obiektami inżynierskimi nad rzeką Utratą;
  • z dodatkowym obiektem inżynierskim w ciągu ul. Turystycznej na potrzeby drogi pieszo-rowerowej o szerokości 5 m;
  • z połączeniem na wysokości ul. Pruszkowskiej projektowanych po obu stronach Paszkowianki: drogi dla rowerów oraz chodników z istniejącym układem;
  • z wałami ziemnymi na wysokości ul. Na Skraju, ul. Barbary, ul. Chopina;
  • z połączeniem drogi dla rowerów projektowanej po obu stronach Paszkowianki w rejonie skrzyżowania DW 719 w celu umożliwienia rowerzystom przejazdu wzdłuż DW 719.

Obecnie taki wariant drogi Paszkowianki jest przygotowywany przez Projektanta.

Na prośbę Inwestora poniżej zamieszczamy do pobrania jego stanowisko.