ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu 18 budynków mieszkalnych...

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Dąbrówce pod Poznaniem / 2014 - 2015

SEKTORY: , budownictwo
BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Dąbrówce pod Poznaniem / 2014 - 2015

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Nickel Invest Nr 9 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k. Poznania na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie zespołu 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 6 dwulokalowych) w zabudowie szeregowej zlokalizowanego w Dąbrówce pod Poznaniem w gminie Dopiewo przy ul. Książęcej. Inwestycja zrealizowana w ramach rozbudowy Osiedla Księżnej Dąbrówki. W ramach niniejszej umowy firma SAFEGE realizowała raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Strona projektu: dabrowki.com/pl/rycerskaii-wizualizacje

Firma SAFEGE jako wyznaczona przez Bank firma posiadająca ekspertów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi wykonywała czynności kontrolne, jakich wymaga Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 16.09.2011r..

Kontrola polegała na:

  • ocenie kompletności i prawidłowości dokumentacji dotyczącej Przedsięwzięcia Deweloperskiego oraz potwierdzeniu przed dokonaniem każdej wypłaty z MRP: rzetelności i poprawności, w szczególności zgodności ze stanem faktycznym wpisów kierownika budowy w dzienniku budowy, przez pracownika Zleceniobiorcy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z art. 12 Ustawy, rzetelności wystawionych na rzecz Dewelopera faktur w zakresie poniesionych kosztów budowy, a nadto ocenie postępu Przedsięwzięcia Deweloperskiego i zagrożeń jego realizacji, potwierdzaniu zakończenia poszczególnych etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego,
  • ocenie zgodności prowadzonych prac z pozwoleniem na budowę wraz z potwierdzeniem, czy działania Dewelopera prowadzone są zgodnie z Harmonogramem Przedsięwzięcia Deweloperskiego, budżetem i kosztorysem robót budowalnych przedłożonym w Banku, a także aktualnym Prospektem Informacyjnym, oraz czy stan zaawansowania prac pozwala na uznanie zakończenia etapu budowy, którego ma dotyczyć wypłata z MRP;
  • Potwierdzaniu - przed uruchomieniem kredytu lub jego transzy związanej z Finansowaniem - rzetelności wystawionych na rzecz Dewelopera faktur w zakresie poniesionych kosztów budowy;
  • analizie i ocenie postępu Przedsięwzięcia Deweloperskiego i zagrożeń jego realizacji,
  • wizytacji miejsca prowadzenia Przedsięwzięcia Deweloperskiego raz na miesiąc lub po zakończeniu każdego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, nie rzadziej jednak niż przed przygotowaniem każdego z Raportów; potwierdzonej opisanymi zdjęciami fotograficznymi dokumentującymi stan zaawansowania budowy oraz zgodność bieżącego poziomu zaawansowania prac w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego z Deweloperskim Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zobacz zdjęcia
Os. Dąbrówki - Książęca Os. Dąbrówki - Książęca Os. Dąbrówki - Książęca