ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych / 2022

SEKTOR: odpady
INŻYNIER KONTRAKTU: Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych / 2022

02.03.2022 podpisaliśmy kontrakt z firmą BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaświłach (woj. podlaskie) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – RIPOK”. Projekt obejmie teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koszarówce oraz w Zakładzie Recyklingu Odpadów w Dolistowie Starym.

Cele projektu to:

  • poprawa funkcjonowania jakości systemu gospodarki odpadami w obrębie Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami
  • zwiększenie przepustowości instalacji w zakresie przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie
  • zmiana dotychczasowego systemu ręcznego sortowania na sortowanie z zastosowaniem sorterów automatycznych, w tym optycznych.

Zadaniem ekspertów z SAFEGE jest pełnienie nadzoru w ramach:

1. Części 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Koszarówce, która obejmuje:

  • modernizację instalacji sortowni,
  • wykonanie instalacji przygotowania paliwa alternatywnego,
  • wykonanie instalacji odzysku szkła ze stabilizatu,
  • wykonanie kompostowni wraz z placem dojrzewania,
  • rozbudowę budynku administracyjnego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów na potrzeby socjalne

2. Części 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  w Zakładzie Recyklingu (ZR) w Dolistowie Starym, która obejmuje:

  • modernizację Zakładu Recyklingu,
  • rozbudowę budynku administracyjnego w ZR na potrzeby socjalne.

Zaplanowana modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów w Koszarówce przyczyni się do zwiększenia odzysku frakcji materiałowych (surowcowych) wydzielanych zarówno ze strumienia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, jak i tych zmieszanych. Modernizacja obejmie również istniejącą instalację sortowania odpadów na terenie Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym.

Nowy system zagospodarowania odpadów obejmie swoim działaniem ok. 135 tys. osób z 22 gmin. Osiągnięte dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów mają wynieść 4 000 ton/rok. Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów ma sięgnąć 54 000 ton/rok.