ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice / 2021 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice / 2021 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice / 2021 - 2024

10.06.2021 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na wykonanie usługi wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów: 1. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3” oraz 2. „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4”.

SAFEGE zapewni między innymi poniższe usługi:

  • pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót, aż do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,
  • weryfikację dokumentacji projektowej i projektów technologicznych wytworzonych przez Wykonawcę, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów, weryfikacja zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wystawionymi decyzjami administracyjnymi,
  • wypełnianie obowiązków pomocy, współpracy i wsparcia Inżyniera przy czynnościach sprawozdawczych i przy opracowywaniu wszelkich dokumentów
  • wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach / wytycznych dotyczących inwestycji
  • świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek / wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych,
  • wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu,
  • wypełnianie obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych.

Głównym celem przedmiotu zamówienia jest dostosowanie w pełnym zakresie istniejącego układu drogowego (istniejącej drogi krajowej nr 18) do parametrów autostrady i obowiązujących standardów sieci drogowej UE oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wymianę zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowanie nośności drogi do przenoszenia obciążenia 115 kN/oś przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia ruchu.