ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz kanalizacji...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego / 2020 - 2021

SEKTOR: infrastruktura
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego / 2020 - 2021

10.12.2020 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad przygotowaniem i realizacją oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego”.

Przedmiot zamówienia stanowi sprawowanie nadzoru robót budowlanych polegających na:

 • budowie chodnika wraz z przebudową oświetlenia wzdłuż ul. Mateckiego,
 • budowie kanalizacji deszczowej w ul. Mateckiego,
 • budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ul. Mateckiego oraz ulicy bocznej do ul. Mateckiego,
 • budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w ul. Mateckiego oraz w ulicy bocznej do ul. Mateckiego,
 • budowę peronów przystankowych,
 • budowie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Obowiązki naszych Specjalistów obejmą w szczególności:

A. Prace przygotowawcze:

 • weryfikację dokumentacji projektowej,
 • aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy prac.

B. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi:

 • przekazanie placu budowy Wykonawcy robót,
 • współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego,
 • sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania Inwestycyjnego.

C. Czynności po zakończeniu robót budowlanych:

 • weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót,
 • dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego,
 • nadzór nad procesem uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.