ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Parku...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Parku Wrocławskim w Lubinie / 2021 - 2022

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Parku Wrocławskim w Lubinie / 2021 - 2022

26.10.2021 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miejską Lubin na sprawowanie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Parku Wrocławskim w Lubinie”.

Do obowiązków specjalistów SAFEGE będzie należało m.in.:

 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem i z pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej i specyfikacją warunków zamówienia
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad
 • kontrolowanie rozliczeń budowy
 • kontrolowanie postępu prac i ich zgodności z terminami określonymi w umowie
 • opiniowanie szczegółowego harmonogramu robót i każdej jego aktualizacji
 • współpraca z Projektantem w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących projektu
 • kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
 • uczestnictwo w naradach dotyczących realizacji robót
 • opiniowania ewentualnych propozycji zmian technicznych i materiałowych w stosunku do rozwiązań projektowych
 • potwierdzenie gotowości do odbioru
 • dokonanie końcowego rozliczenia robót
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i w ostatecznym przeglądzie gwarancyjnym.

Zakres zamówienia obejmuje budowę budynku pełniącego funkcję obiektu administracyjno-biurowo-dydaktycznego wraz z budową wewnętrznej instalacji zasilającej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej.

Zamówienie obejmuje również kompleksowe wyposażenie oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Obiekt będzie pełnił funkcje budynku użyteczności publicznej na terenie ZOO Lubin (Park Wrocławski) – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie z przeznaczeniem na działalność edukacyjną oraz część biurową ze strefami pracy „open space”.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 ze środków UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny RPO WD 2014–2020, oś priorytetowa „1. Przedsiębiorstwa i innowacje”, działanie „1.3 Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu „1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców”.