ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w instalacji komunalnej w Bierkowie / 2023 - 2024

SEKTORY: odpady, środowisko
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w instalacji komunalnej w Bierkowie / 2023 - 2024

12.07.2023 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w instalacji komunalnej w Bierkowie.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost odzysku z bioodpadów i redukcja masy tych odpadów kierowanych do składowania w gminach obsługiwanych przez instalację, a są to: Miasto i Gmina Słupsk, Miasto i Gmina Ustka oraz Gminy: Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Kępice, Główczyce, Postomino i Smołdzino.

Zebrane selektywnie bioodpady zostaną poddane procesom odzysku w dwóch etapach: procesie fermentacji i procesie przetwarzania tlenowego. Selektywnie zbierane frakcje bio oraz odpady zielone zostaną przetworzone w kompost spełniający wymagania dla nawozu organicznego.

Przyczyni się to w znacznym stopniu do osiągnięcia wyższych poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z myślą zamkniętego obiegu w gospodarce odpadowej oraz redukcji masy bioodpadów kierowanych do składowania.

Projekt przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do suchej fermentacji wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym, dla zbieranych w sposób selektywny bioodpadów, w tym selektywnie zebranych odpadów zielonych i odpadów z cmentarzy, jak również frakcji <80mm wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych.

Instalacja obejmie:

 • Halę przygotowania odpadów do fermentacji z rozdrabniaczem, sitem oraz systemem przenośników,Instalację fermentacji,
 • instalację intensywnego tlenowego przetwarzania,
 • instalację ekstensywnego tlenowego przetwarzania,
 • węzeł doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,
 • węzeł uzdatniania i wykorzystania biogazu obejmujący co najmniej: instalację odsiarczalni, instalację odwadniania biogazu, węzeł sprężania biogazu, pochodnię biogazu, gazogeneratory,
 • budynek energetyczny, w którym zlokalizowana będzie centralna dyspozytornia, kotłownia, zaplecze socjalne i węzeł cieplny,
 • instalację oczyszczania powietrza obejmującą co najmniej skrubery chemiczne oraz biofiltr,
 • garaże dla pojazdów mobilnych stanowiących wyposażenie instalacji,
 • magazyn gotowego kompostu,
 • zbiornik wód opadowych z funkcją p.poż.,
 • zbiornik ścieków technologicznych,
 • parking,
 • niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, w tym drogi i place manewrowe, sieci i instalacje międzyobiektowe.

Zamówienie współfinansowane jest z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu 2.1.2 Racjonalna Gospodarka Odpadami, Część 2 Instalacje gospodarowania odpadami, w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie”.