ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2011 -2013

SEKTOR: odpady
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2011 -2013

30.05.2011 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu” – nadzór nad robotami budowlanymi.

Zadanie obejmowało wykonanie następujących czynności:

1. Budowę linii do prasowania surowców wtórnych w istniejącym budynku sortowni, w tym:

 • kanału technologicznego przenośnika zasilającego prasę kanałową,
 • zmianę konstrukcji osłonowej ściany wschodniej budynku,
 • zabudowę dodatkowej bramy w budynku,
 • zabudowę urządzeń linii technologicznej prasowania surowców wtórnych,
 • adaptację istniejącej (w rejonie placu kompostowania) wiaty dla magazynowania sprasowanej makulatury,
 • wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń,
 • doprowadzenie rurociągu wody do budynku i zabudowę hydrantu wewnętrznego,
 • modernizację istniejących instalacji w zakresie modernizacji słupowej stacji transformatorowej oraz przełożenia odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku.
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu / 2011 -2013

2. Budowę drugiej kwatery składowiska odpadów komunalnych.
3. Budowę zbiornika retencyjnego odcieków.
4. Budowę linii sortowniczej komunalnych odpadów zmieszanych, w tym:

 • leja załadowczego z zadaszeniem dla przenośnika kanałowego,
 • boksu magazynowania komunalnych odpadów zmieszanych,
 • boksów magazynowania wydzielonych frakcji odpadów lub odpadów z selektywnej zbiórki,
 • płyty fundamentowej urządzeń linii sortowniczej,
 • placów wewnętrznych,
 • zasilania energią elektryczną obiektów, oświetlenia technologicznego terenu,
 • wykonania doprowadzenia wody i przyłączy dla instalacji zraszającej,
 • modernizacji zewnętrznej (na terenie CUOGŁ) kanalizacji deszczowej i sanitarnej z zabudową pompowni ścieków, modernizacji (na terenie CUOGŁ) wodociągu,
 • zabudowy urządzeń i wyposażenia linii sortowniczej komunalnych odpadów zmieszanych.