ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji Mietniów, Rożnowa / 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji Mietniów, Rożnowa / 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji Mietniów, Rożnowa / 2022

19.05.2022 podpisaliśmy piąty już kontrakt z Gminą Wieliczka - tym razem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Z6 budowa kanalizacji Mietniów, Rożnowa”.

Rozbudowa istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej o długości 0,458 km oznacza ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się ze starych szamb do gruntu i tym samym zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko.

Projekt dostał dofinansowanie z funduszu EU z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Do obowiązków specjalistów SAFEGE będzie należało m.in.:

 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz podejmowanie decyzji i opinii technicznych w imieniu Zamawiającego
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, a szczególnie robót ulegających zakryciu
 • bieżąca współpraca z Wykonawcą
 • weryfikacja dostarczanych przez Wykonawcę robót budowlanych, wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej
 • weryfikowanie i akceptacja raportów okresowych Wykonawcy robót
 • sporządzanie okresowych raportów
 • współpraca (na żądanie Zamawiającego) z instytucjami nadzorującymi wdrażanie oraz kontrolującymi realizację projektu współfinansowanego z POIiŚ
 • uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz odbiór robót budowlanych
 • bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy
 • uczestniczenie w spotkaniach roboczych i naradach koordynacyjnych.