ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki,...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie - w Gminie Wieliczka / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie - w Gminie Wieliczka / 2019

30.10.2019 podpisaliśmy także kolejny już kontrakt z Gminą Wieliczka - na pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją robót budowlanych dla Zadania nr 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie”.

Nadzorowane zamówienie obejmie wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej obsługującej mieszkańców miejscowości Siercza, Sygneczów i Koźmice Wielkie oraz włączenie miejscowości Podstolice i Grabówka do sieci kanalizacyjnej poprzez kolektor sanitarny w miejscowości Golkowice.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie ponad 27 km, a kanalizacji sanitarnej tłocznej ok. 10 km. Powstanie ponad 150 m przyłączy wodociągowych. Ilość przewidzianych do wykonania wszystkich studni rewizyjnych to 1537 sztuk.

W ramach zamówienia wykonane zostanie także 7 zbiornikowych pompowni ścieków umożliwiających transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz na wyżej położone tereny.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.