ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu / 2015 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu / 2015 - 2016

Kontrakt z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na »Pełnienie funkcji Inżyniera - Koordynatora wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu”«.

W ramach tego zadania zrealizowana zostanie budowa kolektora deszczowego o średnicy Dn 1000 - Dn 1200 - Dn 1400 wraz z wylotem do rzeki Warty. Całkowita długość projektowanego kolektora wynosi L=1198 m od istniejącej studni D18 do wylotu do rzeki Warty.

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu do rzeki Warty w Poznaniu / 2015 - 2016

Dodatkowo zakres robót obejmuje:

  1. przebudowę istniejących kabli elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;
  2. likwidację istniejącego włączenia kolektora deszczowego w ul. St. Matyi do kanalizacji ogólnospławnej kd 600/900 wraz z likwidacją pompowni w studni D18 oraz układu grawitacyjno – tłocznego;
  3. likwidację istniejącego kanału ogólnospławnego ko 300 w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od studni istniejącej S1 do studni istniejącej S3 o dł. 82,60 m oraz przebudowęą 4 szt. wpustów ulicznych;
  4. przyłącze kanalizacji deszczowej kd 400 z rur PVC-U kl. S zlokalizowane w ul. Maratońskiej do studni zintegrowanej D10;
  5. przyłącze kanalizacji deszczowej ø 315 z rur PVC z posesji przy ul. Maratońskiej do studni zintegrowanej D8;
  6. przebudowa gazociągu Sc Dn - 300 w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej;
  7. budowa dróg dojazdowych do studni oraz odtworzenie nawierzchni w ul. Królowej Jadwigi.

Realizacja tego zadania obejmuje także usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.