ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy / 2021 - 2023

SEKTORY: energetyka, , budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy / 2021 - 2023

29.04.2021 podpisaliśmy kontrakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt” w Ełku na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

Ten dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności projekt obejmuje budowę dla ełckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Świt” kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy – kotłownia zostanie zlokalizowana w projektowanym budynku dobudowanym do budynku nieczynnej kotłowni.

Nowo powstały budynek kotłowni będzie wyposażony w kocioł wodny opalany zrębkami drzewnymi o mocy cieplnej 10 MW wraz z:

 • ekonomizerem suchym oraz kondensacyjnym,
 • układem magazynowania i podawania paliwa,
 • odprowadzeniem spalin i odpopielaniem
 • kompletną instalacją technologiczno-hydrauliczną.

Zakres usługi naszych ekspertów obejmuje:

1. Etap I - przygotowanie inwestycji:

 • przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego
 • udział w procesie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

2. Etap II - realizacja inwestycji, w tym m.in.:

 • zarządzenie przepływem informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • zaopiniowanie oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej budowlanej i techniczno wykonawczej
 • współpraca z organami administracji
 • sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji
 • odbieranie poszczególnych etapów robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych
 • monitorowanie rozliczeń oraz rozpatrywanie roszczeń
 • weryfikacja dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej
 • uczestnictwo w odbiorach specjalistycznych
 • uczestnictwo w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji oraz w odbiorze pogwarancyjnym.

3. Etap III - rozliczenia bieżące oraz rozliczenie końcowe inwestycji:

 • przygotowanie i złożenie do instytucji finansującej wniosków o płatność
 • sporządzanie sprawozdań do instytucji finansujących oraz przyznających dotacje i pożyczki
 • doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania oraz współpraca podczas kontroli ze strony instytucji finansujących oraz przyznających dotacje i pożyczki.

Kotły spalające biomasę zapewniają niskie koszty ogrzewania i pracują przyjaźnie dla środowiska naturalnego, zatem cieszymy się mogąc kolejny raz współpracować przy tego typu projekcie.