ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31 / 2021

Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino - nadzór SAFEGE

02.07.2021 podpisaliśmy kolejny kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - tym razem z Oddziałem w Szczecinie - na pełnienie nadzoru nad projektowaniem  realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”.

Usługi świadczone przez naszych specjalistów z SAFEGE będą obejmowały m.in.:

 • pełnienie nadzoru nad projektowaniem oraz weryfikację dokumentacji projektowej
 • zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę realizacji robót
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE
 • świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych wad / usterek
 • wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu
 • sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie zadań dodatkowych
 • stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonywaniem prac przez poszczególnych Wykonawców, ich dokumentów oraz współpracę z zespołami konsultanta sprawującymi nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi.

 

W zakres zadania wchodzi:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych
- roboty przygotowawcze
- roboty drogowe:

 • budowa odcinka obwodnicy o długości 5,6 km
 • wzmocnienie podłoża gruntowego
 • przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną inwestycją
 • budowa systemu odwodnienia drogowego
 • budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i zatoki ITD
 • budowa dróg dojazdowych obsługujących sąsiadujące z obwodnicą działki
 • wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- budowa obiektów inżynierskich
- budowa przepustów drogowych
- przebudowa cieków wodnych i istniejących urządzeń melioracyjnych
- wycinka istniejącej zieleni
- wykonanie wszelkich innych robót związanych z realizacją inwestycji
- uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Obwodnica Gryfina została ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Odcinek DK31 przebiega przez główne ulice miasta w jego południowej części i jest jedyną drogą, na której kumuluje się ruch tranzytowy i lokalny. Obwodnica ominie miasto od wschodu, wyprowadzając z niego ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym). Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond - na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z DW120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Nowa droga nie tylko poprawi płynność ruchu, ale również wpłynie na znaczną poprawę komfortu życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa. Zlikwidowanie zatorów przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz znacznie zredukuje wytwarzany przy tej okazji hałas.

Inżynierowie i Projektanci z SAFEGE Polska od kilkunastu lat pomagają w powstawaniu dróg - nadzorujemy / projektujemy w Polsce budowy dróg krajowych i lokalnych, autostrad, zaś obwodnic mamy w swoim portfelu już 17. W całej Polsce nadzorowaliśmy budowy setek kilometrów dróg / autostrad (łącznie ponad 500 km), które znacząco przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa podróżujących i zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko (więcej o naszych inwestycjach drogowych TUTAJ).

Jesteśmy dumni, że możemy kolejny raz wspierać Zamawiającego w realizowaniu zamierzeń dla zrównoważonego i nowoczesnego transportu poprzez nowoczesną infrastrukturę drogową.