ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Parku Polskich Wynalazców w Dzielnicy Ursynów m....

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Parku Polskich Wynalazców w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy / 2022 - 2023

SEKTOR: środowisko
INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Parku Polskich Wynalazców w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy / 2022 - 2023

26.05.2022 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad budową Parku Polskich Wynalazców w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

W ramach projektu powstanie park z naturalnym placem zabaw. Jego celem jest stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych przeznaczonej dla okolicznych mieszkańców do wykorzystania jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Poszczególne części parku będą miały określone funkcje, a zastosowanie tematycznych rozwiązań związanych z polskimi wynalazkami i wynalazcami nada miejscu niepowtarzalny charakter. Projekt będzie realizowany z zastosowaniem naturalnych i funkcjonalnych materiałów.

Zakres robót, które będą nadzorować nasi eksperci obejmuje:

 • nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, zakładanie łąk kwietnych, regenerację ich;
 • budowę nowych nawierzchni (mineralnych, drewnianych, z trylinki, nawierzchni bezpiecznej placu zabaw);
 • montaż elementów małej architektury;
 • budowę naturalnego placu zabaw;
 • budowę oświetlenia;
 • budowę instalacji wodociągowej zapewniającej nawadnianie zieleńców;
 • rozbiórki istniejących elementów małej architektury.  

Sprawowanie przez nas nadzoru inwestorskiego będzie obejmowało następujące czynności:

 • reprezentowanie Zamawiającego
 • zapewnienie inspektorów nadzoru w branżach konstrukcyjno- budowlanej, drogowej, instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • zapewnienie osób do nadzorowania prac ogrodniczych
 • zapewnienie koordynatorów do spraw przyrody w specjalizacjach: botanik, specjalista ds. bezkręgowców, mykolog, ornitolog, herpetolog
 • ocena poprawności harmonogramu wykonawcy robót budowlanych
 • egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych obowiązków wynikających z umowy
 • koordynacja realizacji robót i bieżąca kontrola nad ich wykonaniem
 • składanie miesięcznych raportów do Zamawiającego
 • kontrola jakości wykonanych prac oraz wbudowanych materiałów i wyrobów
 • weryfikacja dokumentacji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego
 • prowadzenie dziennika budowy
 • przeprowadzanie odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
 •  weryfikacja dokumentacji projektowej oraz kosztorysów i przedmiarów na etapie realizacji
 • bieżące nadzorowanie budżetu realizowanej inwestycji
 • zorganizowanie i dokonanie odbioru końcowego robót
 • potwierdzenie usunięcia wad
 • przygotowanie dokumentacji odbiorowej