ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji elektroenergetycznej w zakładzie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji elektroenergetycznej w zakładzie przemysłowym / 2022 - 2023

SEKTORY: , energetyka

21.04.2022 podpisaliśmy już siódmy kontrakt z dużym zakładem przemysłowym w południowej Polsce. Tym razem usługa obejmie pełnienie nadzoru inwestorskiego dla „Budowy stacji elektroenergetycznej 110/6 kv”.

Obowiązki specjalistów SAFEGE to m.in.:

  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branżach elektrycznej i drogowej
  • opiniowanie dokumentacji projektowej
  • kontrola procesu prowadzenia budowy
  • kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz wszelkimi innymi warunkami i przepisami prawa
  • kontrola jakości wykonywanych robót oraz odbiór robót zanikających
  • kontrola zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym
  • weryfikacja dok. powykonawczej
  • uczestnictwo w naradach, próbach i odbiorach technicznych oraz odbiorze końcowym inwestycji
  • wpółudział w rozliczeniu finansowym.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-202, Osi Priorytetowej VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.