ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Grunwaldzkiej – wiaduktu drogowego nad torami...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Grunwaldzkiej – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 w Pruszkowie / 2021 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Grunwaldzkiej – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 w Pruszkowie / 2021 - 2023

24.09.2021 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miasto Pruszków na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Grunwaldzkiej – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1  i LK nr 447 w Pruszkowie wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”. 

Nasi specjaliści będą odpowiedzialni w szczególności za świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem finansowym inwestycji, w tym:

 • zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w uparciu o zawartą przez Zamawiającego umowę,
 • wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu,
 • koordynowanie działań inspektorów nadzoru inwestorskiego poprzez osobę Inżyniera Kontraktu,
 • udział w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, nadzorowanie robót związanych z usunięciem wad w ramach zawartego Kontraktu i egzekwowanie od Wykonawcy ich usunięcia ich w wyznaczonym terminie.

Nadzór będzie obejmował następujące prace:

 • budowę obiektu mostowego (wiaduktu) o długości ok. 292 m i szerokości ok. 13,58 m z dwoma pasami ruchu dla samochodów oraz trasą pieszo-rowerową,
 • budowę nowego odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem typu rondo na planowanym, nowym przebiegu ul. Broniewskiego i połączenie go z ul. Warszawską,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z budowanym odcinkiem ul. Grunwaldzkiej,
 • budowę nowej sieci infrastruktury dla pieszych i rowerzystów; ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej,
 • rozbiórkę istniejących, kolidujących odcinków dróg i obiektów kubaturowych,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej,
 • przebudowę kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi,
 • instalację 2 wind wraz z budową ich zasilania i monitoringiem,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę rowów przydrożnych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz usprawni komunikację w Pruszkowie poprzez połączenie wiaduktem jego części północnej i południowej. Przyjęte rozwiązanie ograniczy również ruch samochodowy w mieście. Mieszkańcom Piastowa wiadukt umożliwi sprawniejszy przejazd do Warszawy, Grodziska Mazowieckiego i autostrady A2.

Inwestycja powstaje w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III", który jest współfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz zdjęcia
Umowę podpisuje Kamila Kurowska-Gawryś, CEO SAFEGE Polska oraz Paweł Makuch, Prezydent Miasta Pruszkowa Umowę podpisuje Kamila Kurowska-Gawryś, CEO SAFEGE Polska oraz Paweł Makuch, Prezydent Miasta Pruszkowa