ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej Trasy Kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi / 2022 - 2028

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej Trasy Kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi / 2022 - 2028

28.04.2022 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Miasto Wejherowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania „Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej Trasy Kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi”.

Nasza usługa inspektora nadzoru inwestorskiego obejmie branże: drogową, sanitarną, elektryczną i elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, mostową, hydrotechniczną, konstrukcyjno-budowlaną, kolejową, zieleni i geodezyjną.

Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmą prace w zakresie:

1. ochrony środowiska, w tym m.in.:

 • nadzór przyrodniczy
 • przestrzeganie norm i przepisów
 • przestrzeganie decyzji wydanych dla inwestycji
 • interwencje w zakresie niwelowania ewentualnych negatywnych skutków związanych z działaniami Wykonawcy
 • koordynacja działań w przypadku natrafienia na niewybuchy i niewypały

2. prac geodezyjnych
3. zarządzanie kontraktem i nadzór inwestorski w ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym m.in.:

 • reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy
 • współdziałanie we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych
 • wypełnianie wszelkich obowiązków inspektora nadzoru oraz koordynowanie czynności wszystkich inspektorów branżowych
 • stworzenie metodologii zarządzania kontraktem
 • weryfikowanie i zatwierdzanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kontrola zgodności realizacji robót z tym harmonogramem
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej budowy
 • kontakt z nadzorem autorskim
 • odbiór faktycznie wykonanych robót i rozliczanie ich
 • weryfikowanie poprawności wszystkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • obsługa w okresie 3-letniego okresu gwarancyjnego i rękojmi

Trasa Kaszubska to bardzo oczekiwana przez kierowców droga na Pomorzu. Znajduje się ona w korytarzu trasy Via Hanseatica. Ma poprawić dostępność transportową środkowego Pomorza, a jej wybudowanie pozwoli na ominięcie Gdyni oraz tzw. Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Reda, Rumia, Wejherowo) dla poruszających się po trasie Trójmiasto – Szczecin.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.