ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 / 2015 -2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 / 2015 -2022

Kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Kielcach na świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynowania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z kontynuacją projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej - długość ok. 25 km.

Obwodnica zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, przebiega na kierunku północ-południe, w powiatach radomskim i szydłowieckim  przez gminy: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala i Orońsko.

Zakres inwestycji to m.in.:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu: klasa drogi – S, prędkość projektowa – 100 km/h,
 • budowa czterech węzłów: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów, Radom Południe,
 • budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
 • budowa dróg technologicznych,
 • budowa obiektów inżynierskich,
 • budowa chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
 • budowa systemu odwadniania korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 / 2015 -2022
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, itp.),
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
 • budowa i przebudowa oświetlenia drogowego,
 • organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, itp.,
 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy - w tym remont około 30 km DK7,
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
Zobacz zdjęcia
SAFEGE - budowa Obwodnicy Radomia SAFEGE - budowa Obwodnicy Radomia SAFEGE - budowa Obwodnicy Radomia SAFEGE - budowa Obwodnicy Radomia SAFEGE - budowa Obwodnicy Radomia SAFEGE - budowa Obwodnicy Radomia