ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja głównych punktów zasilania wraz ze...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja głównych punktów zasilania wraz ze stacjami, wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w SUW Wieliszew / 2020 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja głównych punktów zasilania wraz ze stacjami, wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w SUW Wieliszew / 2020 - 2023

23.11.2020 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na świadczenie usług inżyniera dla kontraktu „Modernizacja głównych punktów zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w stacji uzdatniania wody Wieliszew”.

Zakres naszych usług jako Inżyniera będzie obejmował m.in.:

 • sprawowanie nadzoru nad Robotami w ramach Kontraktu na Roboty zgodnie z polskim Prawem budowlanym;
 • zarządzanie Kontraktem na Roboty;
 • pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty wg. FIDIC;
 • dostarczanie raportów, opracowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, których wykonanie stanowi integralną część Usługi;
 • sprawdzanie i weryfikowanie rozliczeń przedstawianych przez Wykonawcę Robót, w tym kompletności i prawidłowości oświadczeń wykonawców i podwykonawców dotyczących niezalegania z płatnościami; wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności i Końcowego Świadectwa Płatności oraz przygotowanie Protokołów Odbiorów Częściowych i Protokołów Odbiorów Końcowych oraz innych wymaganych dokumentów (np. takich, jak certyfikaty jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty, gwarancje, itp.)
 • sprawdzanie i opiniowanie dokumentów roszczeniowych Wykonawcy Robót oraz zapewnienie ich weryfikacji w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym;
 • obsługa Okresu Zgłaszania Wad, w tym egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę Robót.

Modernizacji będą podlegać w szczególności następujące obiekty i instalacje na terenie SUW w Wieliszewie:

 • Stacje 110/6 [kV/kV] GPZ 1 i GPZ 2,
 • Stacje 6/0,4 [kV/kV], T1, T3, T4,T6, T7 ,
 • kable SN zasilające obiekty T1 – T7; Pompownię wód infiltracyjnych; rozdzielnie RWN2 oraz łączące poszczególne sekcje GPZ1-GPZ2,
 • sieć kablowa 0,4 kV,
 • rozdzielnice oddziałowe,
 • kanalizacja teletechniczna.

Zakład Północny zaopatruje w wodę północne dzielnice lewo i prawobrzeżnej Warszawy. Jego położenie nad Zalewem Zegrzyńskim wynika z chęci uniezależnienia źródła zasilania w wodę od Wisły.