ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej w Warszawie / 2020 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej w Warszawie / 2020 - 2023

05.10.2020 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej”.

Obowiązki inżyniera będą obejmowały m.in. organizację, nadzór i koordynację procesu inwestycyjnego, wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC, wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności Prawa budowlanego, sporządzanie raportów zatwierdzanych przez Zamawiającego, rozliczenie finansowe Kontraktu na Roboty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, instytucji zarządzającej i pośredniczących oraz uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

Roboty, które obejmą nadzorem nasi Specjaliści będą obejmowały poniższe istniejące i nowoprojektowane obiekty oczyszczalni Południe:

  • Budynek oczyszczania wstępnego - obiekt istniejący
  • Punkt przyjęcia odpadów z instalacja dezodoryzacji - obiekt nowo projektowany
  • Instalacja wentylacji kanalizacji przy punkcie zlewnym - obiekt nowo projektowany
  • Instalacja do hydrolizy osadu - obiekt nowo projektowany
  • Instalacja do usuwania azotu z odcieków z odwadniania i suszenia osadów - obiekt nowo projektowany
  • Instalacja do kontrolowanego wytrącania struwitu z odcieków z odwadniania i suszenia -osadów - obiekt nowo projektowany
  • Instalacja węzła fermentacji osadu - obiekt istniejący
  • Bioreaktory - obiekt istniejący
  • Nadrzędny system sterowania i optymalizacji procesami technologicznymi realizowanymi na terenie ZPD z optymalizacją systemu SCADA - element nowo projektowany

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI nr POIS 02.03.00-00-0048/17”. Zamawiający pozyskał dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.