ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. / 2022 -2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. / 2022 -2024

13.05.2022 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o.”.

Celem tego projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w Lubartowie w kierunku uzyskania przez niego statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenia tzw. „niskiej emisji”.

Efektem będzie m.in. zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłu, uzyskanie udziału ciepła produkowanego do sieci ciepłowniczej z kogeneracji i OZE do około 53%, dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepła, wprowadzenie nowoczesnych technologii, przeprowadzenie modernizacji w taki sposób, aby oszczędności kosztów  lub wzrost przychodów pozwalał na realizację dalszych etapów modernizacji.

Usługi świadczone przez naszych ekspertów będą obejmowały następujące zakresy:

A) Budowa wysokoksprawnej kogeneracji

Etap I – przygotowanie inwestycji

 • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • przygotowanie zapytania ofertowego, w tym:
 • przygotowanie dokumentacji ogłoszeniowej
 • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja warunków zamówienia
 • program funkcjonalno-użytkowy
 • projekt umowy z wykonawcą
 • inne dokumenty potrzebę do ogłoszenia przetargu
 • przygotowanie dokumentów do zamieszczenia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności
 • udzielanie wyjaśnień na pytania w trakcie trwania postępowania
 • udział w pracach komisji oceniającej złożone oferty
 • opracowanie pism informujących o wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych
 • opracowane pism dotyczących wyniku postępowania
 • doradztwo na każdym etapie postępowania

Etap II – realizacja inwestycji

 • kontrolowanie prac projektowych
 • udział w czynnościach przekazania wykonawcy placu budowy
 • ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie oraz wskazanie inspektora-koordynatora
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji
 • kontrola jakości wykonanych prac
 • kontrola wszelkich wymaganych prawem dokumentów związanych z realizacją inwestycji
 • uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych
 • prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń realizacji inwestycji
 • organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych
 • udział w pracach komisji odbioru

Etap III – rozliczenia bieżące i rozliczenie końcowe wraz z audytem projektu i rozliczeniem z jednostkami dotującymi i finansującymi

 • kontrola wydatków pod kątem ich kwalifikowalności w ramach MFEOG
 • kontrola wydatków pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • przygotowanie i opracowanie wszelkich wniosków finansowych
 • sprawdzenie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym
 • sporządzanie raportów i sprawozdań wymaganych w okresie trwania projektu
 • pomoc podczas kontroli projektu

B) Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w celu zmniejszenia niskiej emisji CO2

Etap I – realizacja inwestycji

 • Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy placu budowy
 • Ustanowienie inspektorów nadzoru
 • Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji
 • Zorganizowanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego
 • Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji
 • Dokonywanie odbiorów technicznych
 • Organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych
 • Udział w pracach komisji odbioru

Etap II - rozliczenia bieżące i rozliczenie końcowe wraz z audytem projektu i rozliczeniem z jednostkami dotującymi i finansującymi

 • kontrola wydatków pod kątem ich kwalifikowalności w ramach MFEOG
 • kontrola wydatków pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • przygotowanie i opracowanie wszelkich wniosków finansowych
 • sprawdzenie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym
 • sporządzanie raportów i sprawozdań wymaganych w okresie trwania projektu
 • pomoc podczas kontroli projektu

C) Przystosowanie istniejącego kotła WR-5 nr 2 do współspalania biomasy

Etap I – przygotowanie inwestycji

 • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • przygotowanie zapytania ofertowego, w tym:
 • przygotowanie dokumentacji ogłoszeniowej
 • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja warunków zamówienia
 • program funkcjonalno-użytkowy
 • projekt umowy z wykonawcą
 • inne dokumenty potrzebę do ogłoszenia przetargu
 • przygotowanie dokumentów do zamieszczenia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności
 • udzielanie wyjaśnień na pytania w trakcie trwania postępowania
 • udział w pracach komisji oceniającej złożone oferty
 • opracowanie pism informujących o wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych
 • opracowane pism dotyczących wyniku postępowania
 • doradztwo na każdym etapie postępowania

Etap II – realizacja inwestycji

 • kontrolowanie prac projektowych
 • udział w czynnościach przekazania wykonawcy palcu budowy
 • ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie oraz wskazanie inspektora-koordynatora
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji
 • kontrola jakości wykonanych prac
 • kontrola wszelkich wymaganych prawem dokumentów związanych z realizacją inwestycji
 • uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych
 • prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń realizacji inwestycji
 • organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych
 • udział w pracach komisji odbioru

Etap III - rozliczenia bieżące i rozliczenie końcowe wraz z audytem projektu

 • kontrola wydatków pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • sprawdzenie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym