ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla kontraktu nr...

INŻYNIER KONTRAKTU: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla kontraktu nr 4: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach / 2013 - 2015

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym LECH spółka z o.o. w Białymstoku na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla kontraktu nr 4: "Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach".

Celem przedsięwzięcia było stworzenie nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze aglomeracji białostockiej, tj. Miasta Białegostoku oraz 9 sąsiednich gmin, należących do powiatu białostockiego. Uporządkowanie to nastąpiło w efekcie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych - ZUOK Białystok oraz dostosowania istniejącego zakładu MBP - ZUOK Hryniewicze, do wymagań projektowanego systemu.

 

INŻYNIER KONTRAKTU: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla kontraktu nr 4: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach / 2013 - 2015

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach stanowić będzie zespół obiektów i urządzeń technologicznych realizujących wybrane założenia planowanego systemu.

Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności specjalistów i inspektorów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji obejmującej swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (Kontrakt Nr 4). Inwestycja objęła wykonanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

  • Zadanie A - Budowa nowego pola składowego,
  • Zadanie B - Zamknięcie i rekultywacja istniejących pól składowych 1 i 2 oraz dodatkowej powierzchni przy kwaterach nr 1 i 2 (tzw. „trójkąt"),
  • Zadanie C - Zamknięcie i rekultywacja istniejącego pola składowego nr 3 oraz „wąwozu" pomiędzy istniejącymi polami składowymi nr 1 i 3.
  • Zadanie D - Modernizacja kompostowni odpadów zielonych o wydajności 4 000 Mg/rok;
  • Zadanie E - Budowa magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych o wydajności 2 000 Mg/rok;
  • Zadanie F - Budowa segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych o wydajności 2 500 Mg/rok;
  • Zadanie G - Budowa magazynu odpadów poakcyjnych.
Zobacz zdjęcia
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach