ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów / 2018 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów / 2018 - 2022

22.03.2018 SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce podpisał kontrakt z Gminą Miejską Chojnice i Powiatem Chojnickim na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

Projekt obejmował 9 umów na roboty budowlane i był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych, oś priorytetowa 1.1 Środowisko.

Zakres projektu obejmował budowę:

 • 14,2 km kanalizacji deszczowej o przepływie grawitacyjnym,
 • 4 zbiorników retencyjnych przyjmujących nadmiar wody (o łącznej powierzchni 88 900 m3) ,
 • 14 separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe,
 • 4 zapór kontrolnych rz. Strugi Jarcewskiej (i jej regulację),
 • 4 zbiorników retencyjnych
 • przebudowę 2,5 km dróg
 • zamontowany został także automatyczny system sterowania z elementami kontrolno-pomiarowymi układów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.
 • zmiana parametrów technicznych rowów melioracyjnych

Pozwoliło to na zabezpieczenie przeciwpowodziowe znacznego obszaru miast Chojnice i Człuchów (w tym zabytkowych centrów) i uzyskanie następujących korzyści:

 • społeczne: poprawa warunków życia ludzi, minimalizacja zagrożeń związanych z powodzią,
 • środowiskowe: poprawa jakości wód powierzchniowych
 • ekonomiczne: koszty naprawy skutków powodzi i podtopień.
INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów / 2018 - 2022

Celem projektu (zakończonego pod koniec roku 2022) było wzmocnienie odporności obszarów miejskich na powodzie i susze - wpływ na adaptację do zmian klimatu.

Zadaniem zespołu SUEZ Consulting Polska było zarządzanie projektem w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wszystkich zadań oraz osiągnięcia zaplanowanych efektów funkcjonalnych, finansowych i środowiskowych, w tym:

 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
 • zarządzanie techniczne
 • nadzór w zakresie ochrony środowiska
 • kompleksowa obsługa 9 kontraktów w zakresie ich rozliczeń finansowych, monitoringu, sprawozdawczości rzeczowej i finansowej
 • współpraca i wsparcie w wypełnianiu zobowiązań umowy o dofinansowanie oraz w promocji Projektu.

Prawo Unii Europejskiej wymaga oczyszczania wód opadowych jako elementu zrównoważonego rozwoju miast. Dzięki realizacji projektu czysta woda deszczowa może spływać bezpośrednio do okolicznych jezior, a do oczyszczalni trafiać będą tylko ścieki komunalne z mieszkań i instytucji. Dodatkowo nastąpi zmniejszenie ilości ścieków trafiających do miejskiej oczyszczalni, unormowanie gospodarki wodami opadowymi i zapobieganie zalewaniu ulic podczas intensywnych opadów.