ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012

Kontrakt z powiatem przasnyskim na Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, w tym funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nad realizacją zadania pn.„Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej".

Projekt obejmował wykonanie następujących elementów infrastruktury:

  • budowę drogi wewnętrznej klasy L o dł. 7km,
  • budowę zewnętrznej sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż drogi krajowej nr 57 i wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 – dł. 7 km,
  • budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  • budowę zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej
  • budowę 5 przepompowni ścieków deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi – 7 km,
  • zasilenie w energię elektryczną terenu strefy gospodarczej,
  • wykonanie kanalizacji rozdzielczej sieci teleinformatycznej do poszczególnych segmentów obszaru inwestycyjnego.