ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km / 2022 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km / 2022 - 2024

27.10.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km” w okresie realizacji robót i w okresie rękojmi i gwarancji na roboty.

Zakres zadania jest następujący:

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej na długości 17,27 km
 • Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś
 • Korekta łuków poziomych i spadków poprzecznych jezdni
 • Przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi
 • Przebudowa zjazdów i zatok autobusowych
 • Przebudowa chodników na terenie miejscowości
 • Zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi
 • Przebudowa sieci wodociągowej
 • Przebudowa oświetlenia drogowego
 • Przebudowa istniejącej infrastruktury komunikacyjnej
 • Przebudowa kolizji elektro-energetycznych
 • Zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego
 • Nasadzenia nowych drzew
 • Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej
 • Montaż barier ochronnych i balustrad
 • Ustawienie murów oporowych
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie obejmowało obszary i branże:

 • drogową, w tym organizację ruchu i zieleń drogową
 • elektroenergetyczną, w tym oświetlenie drogowe, przebudowa linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
 • telekomunikacyjną – przebudowę sieci
 • sanitarną, w tym przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • geologiczną i geotechniczną
 • zagadnienia środowiskowe, w tym wycinkę drzew i krzewów oraz gospodarka zielenią
 • prace geodezyjne
 • nadzór archeologiczny.

Droga wojewódzka nr 501 jest kluczową drogą na Mierzei Wiślanej. Jest ona bardzo uczęszczana w sezonie turystycznym.

W wyniku przebudowy powstanie droga poszerzona o pobocza, ścieżki rowerowe i dla pieszych - całkowicie przebudowana, szczególnie na krętych odcinkach leśnych.