ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze / 2021 - 2022

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze / 2021 - 2022

21.12.2021 podpisaliśmy kontrakt ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi realizowanymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o.o.”.

Zakres obowiązków specjalistów SAFEGE obejmie m.in.:

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego (w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, technologii medycznej)
 • merytoryczną ocenę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ewentualnych poprawek i uzupełnień do tej dokumentacji (w uzgodnieniu z Zamawiającym)
 • wstępną kontrolę rozliczeń prac i robót oraz ich prawidłowości
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy placu budowy
 • prowadzenie dziennika budowy
 • bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
 • kontrolę jakości robót budowlanych
 • kontrolę zgodności robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz wszelkimi przepisami i normami
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
 • organizowanie i udział w radach projektowych i radach budowy oraz sporządzanie protokołów z tych rad
 • kontrolę zgodności prowadzonych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • sporządzanie cyklicznych sprawozdań dla Zamawiającego
 • uczestniczenie w odbiorach etapów inwestycji oraz w odbiorze końcowym
 • uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania wad
 • przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania.

Zakres prowadzonych prac będzie szeroki, zakłada się m.in.:

 • wyburzenie łącznika
 • wyburzenie wewnętrznej klatki schodowej
 • przebudowę istniejącego OIOM-u
 • budowę nowego pięciokondygnacyjnego budynku
 • przebudowę piwnic
 • przebudowę pomieszczeń na gazy techniczne.

Dzięki zmianom zwiększy się liczba łóżek oraz powstanie druga sala operacyjna co spowoduje wzrost liczby przeprowadzanych zabiegów i operacji.

Projekt dostał dofinansowanie unijne w wysokości 4,5 mln zł.

Jest to już kolejny projekt realizowany przez SAFEGE dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.