ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku Narodowego Centrum...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie / 2022 - 2023

SEKTOR: budownictwo
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie / 2022 - 2023

30.05.2022 podpisaliśmy kontrakt z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi prowadzonymi w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Powiększenie ośrodka jest konieczne by zmieścić nową infrastrukturę badawczą i zwiększyć możliwości Solaris o kolejne - niezbędne dla polskich naukowców - techniki pomiarowe. Rozbudowana zostanie hala eksperymentalna Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego - budynek 3-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy ok. 7 493 m² - z czego ok. 2 171 m² zostanie dobudowane – i o kubaturze ok. 97 000 m3.

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Rozbudowa hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS”.

Jest to jedyny synchrotron (czyli rodzaj akceleratora cząsteczek) w środkowo-wschodniej części Europy, zbudowany w 2015. Jak podaje NBSC SOLARIS: "synchrotrony pozwalają zajrzeć w głąb materii i dokonać jej precyzyjnych analiz. Dzięki nim naukowcy mogą badać zarówno skład badanej substancji, jak i jej strukturę – światło synchrotronu może przenikać do wnętrza badanej materii. Może odwzorowywać z dowolną szczegółowością ukryte warstwy lub ich wybrane fragmenty, bez uszkadzania tych położonych na zewnątrz".

Nadzór inwestorski będziemy prowadzić w zakresie prac:

 • konstrukcyjno-budowlanych
 • dot. instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • dot. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Działania zostały zaś podzielone na dwa etapy:

1. Etap I – Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji obejmuje w szczególności:

 • zapoznanie się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi realizacji inwestycji jak np. dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych itp.
 • nadzór nad bezpieczeństwem w trakcie realizacji prac
 • koordynacja prac demontażowych wraz ze sprawdzeniem i odbiorem elementów podlegających demontażowi
 • sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy, w tym kontrola jakości robót, elementów i materiałów oraz kontrola zgodności robót z dokumentami wydanymi przez odpowiednie organy
 • prowadzenie dziennika budowy
 • reprezentowanie Inwestora w zakresie realizacji inwestycji
 • bieżąca kontrola robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola zgodności przebiegu robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z wykonawcą tych robót
 • kontrola i nadzór robót w zakresie BHP ppoż. i ochrony środowiska
 • udział w radach budowy
 • weryfikacja wzorów umów i umów o podwykonawstwo
 • współuczestniczenie z Wykonawcą w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • uczestnictwo w pracach powołanej komisji odbioru

2. Etap II - Nadzór w okresie rozliczenia finansowego - uczestnictwo w rozliczeniu końcowym inwestycji.

Specjaliści SAFEGE mają doświadczenie we wspomaganiu inwestycji umożliwiających skuteczniejszy rozwój nauki i dokonywanie przełomowych odkryć. Firma sprawowała nadzór nad budową nowego centrum produkcyjnego dla firmy VIGO System w Ożarowie Mazowieckim, która produkuje innowacyjne detektory podczerwieni wykorzystywane m.in. w marsjańskich łazikach. Eksperci SAFEGE byli również odpowiedzialni za nadzór nad powstawaniem multimedialnego i innowacyjnego Muzeum Szyfrów ENGIMA w Poznaniu.