ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepomowni ścieków Powiśle II wraz z...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepomowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie przebudowy komór zk1, zk4 w ul. Karowej / 2021 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepomowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie przebudowy komór zk1, zk4 w ul. Karowej / 2021 - 2022

13.07.2021 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie usługi inżyniera kontraktu dla zadania II.5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa przepomowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie przebudowy komór zk1, zk4 w ul. Karowej”.

Usługi świadczone przez naszych specjalistów będą polegały na:

  • zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym Kontraktem na wykonawstwo. Zarządzanie będzie obejmowało m.in. organizację, nadzór i koordynację procesu inwestycyjnego Kontraktu na Roboty,
  • wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
  • wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności Prawa budowlanego,
  • sporządzanie raportów zatwierdzanych przez Zamawiającego,
  • rozliczenie finansowe Kontraktu na Roboty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, instytucji zarządzającej i pośredniczących
  • organizowanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

Kontrakt na Roboty będzie realizowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, z innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z warunkami kontraktowymi dla budowy FIDIC.

Zadanie realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, dla którego Zamawiający pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.